1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_01 มาตรา 5-หลักเกณฑ์ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเชื้อโรค_ 13 พค 59

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_02 มาตรา 6 (01)-รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18_10 มีค 60

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_03 มาตรา 6 (02)-รายการพิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา18_10 มีค 60

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_04 มาตรา 6 (09)-หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานตามมาตรา 28_10 มีค 60

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_05 มาตรา 6 (14)-การเลิกผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย น้ำผ่าน และมีไว้ในครอบครอง_04 ตค 60

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_06 มาตรา 6 (16)-การแจ้งคำสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต_04 ตค 60

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_07 มาตรา 6 (17)-การใช้อำนาจ การดำเนินการ วิธีการปฏิบัติหน้าที่ และคุณสมบัติของพนักงาน_04 ตค 60

8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_08 มาตรา 6 (07)-กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค หรือกระบวนการชันสูตรพลิกศพ_24 พย 60

9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_09 มาตรา 6 (08)-การเก็บตัวอย่างจากยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม _24 พย 60

10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_10 มาตรา 6 (06)-การนำเข้า ส่งออก ขาย น้ำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในรูปของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป_09 กพ 61

11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_11 มาตรา 6 (04)-ลักษณะสถานที่ผลิตและการดำเนินการ_27 กพ 2561

12. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_12 มาตรา6 (05)-ผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม พรบ_27 กพ 61

13. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_13 มาตรา 6 (18)-การจัดทำและส่งรายงานประจำปีในการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย_27 กพ 2561

14. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_14 มาตรา6 (10)-การศึกษาวิจัย เพื่อการควบคุมโรค ป้องกันโรค และบำบัดโรค_27กพ 2561

15. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_15 มาตรา6 (15)-การขนส่ง การส่งมอบ การทำลาย และการทำให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์_29 มีค 2561