ความเป็นมาของหอประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลจดหมายเหตุของแต่ละหน่วยงาน เพื่อมอบให้หอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็น1หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณค่า และจัดเก็บเอกสาร ภาพ หลักฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานจดหมายเหตุสากล ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลจดหมายเหตุเพื่อการสืบค้นและให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป ดังนั้นคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลหอจดหมายเหตุของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้มีหน้าที่สำรวจ รวบรวมและคัดกรองเอกสาร ภาพและหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นจดหมายเหตุของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานภายในคณะฯ เพื่อรวบรวมเอกสาร ภาพ และหลักฐานที่เป็นจดหมายเหตุ ประสานงานการจัดตั้งหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้รวบรวมข้อมูลหอจดหมายเหตุของคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เสนอให้ดำเนินการ จัดตั้ง “หอประวัติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ขึ้น เพื่อรวบรวม เก็บรักษาเอกสาร วัสดุ ภาพ หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่มีมาในอดีต เรื่องราวที่เป็นเกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น และให้บริการแก่อาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดสรรให้ใช้ห้อง ๑-๑๐๑ อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม เป็นที่จัดแสดงเอกสารอาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังแรกที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ก่อสร้างขึ้น ในวาระที่ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ดำรงตำแหน่งคณบดีและได้รับเกียรติจาก พณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดหอประวัติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

            วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงประวัติ ความเป็นมาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาเอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพ์ และหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของคณะสัตวแพทยศาสตร์

3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับประวัติการจัดตั้ง กิจกรรม และเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าของคณะสัตวแพทยศาสตร์

4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้น เผยแพร่ และให้บริการแก่อาจารย์ นิสิต บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป

การจัดแสดงวัสดุ หลักฐานประวัติศาสตร์

    หอประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดแบ่งหมวดหมู่ของวัตถุหอประวัติจัดทำรายการและหมายเลขทะเบียน ในขั้นต้นแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

24
     พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจัาหัวอยู่ และพระราชวงศ์โดยรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพที่เกี่ยวข้องกับการพระราชดำเนินทรงเยี่ยมสุนัขทรงเลี้ยงที่มารับการ รักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน ใบพระราชทาน พระอนุณาต / ใบประทานพระอนุญาต ให้ทำการรักษา และผ่าตัดสุนัข ฯลฯ  

56     ประเภทเอกสาร รวบรวมประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาทุกระดับปริญญาของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน หนังสือหม่นนนทรีรายงานประจำปี เอกสารต่างๆ ทั้งในรูปจัดแสดง และรวบรวมเป็นแฟ้ม สูจิบัตรการประกวดสุนัขและแมวประจำปี คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

911          

     ประเภทวัตถุ / สิ่งของ รวบรวมของที่ระลึกที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดที่ขึ้นของที่ระลึกที่ได้รับมอบจากสถาบันต่างๆ สมุดจดการบรรยาย ที่ได้รับมอบจากศิษย์เก่า สิ่งของที่ระลึกในวาระต่างๆ ครุยปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วัสดุ / ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนจากภาควิชา เอกสารการสอน ตำรา  


2116     

     ประเภทรูปภาพ รวบรวมภาพพระบิดาแห่งการสัตวแพทย์ไทย ภาพอดีตคณบดี ภาพโรงพยาบาลสัตว์ บางเขน กำแพงแสน หนองโพ กิจกรรมของคณะ กิจกรรมของนิสิต ในรูปแบบของการจัดแสดง และรวบรวมเป็นอัมบั้ม

  


1814     

     

     ประเภทสื่อสารสนเทศ แสดงประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์ กิจกรรมเรื่องราวต่างๆ โดยใช้สื่อสารสนเทศ

 
ติดต่อขอเข้าชมที่เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ

หอประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
Hall of History Faculty of Veterinary Medicine Kasetsart University
ห้อง 1-101 ชั้นล่าง อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

You are here: Home เกี่ยวกับคณะ หอประวัติคณะ