ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
คณะ สัตวแพทยศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและ ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทาง สาขาวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์ มีคุณภาพเป็นสากล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังมุ่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดี ของไทยด้วย

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของเอเชีย

ภารกิจ
มุ่ง เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพเป็นสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม จัดหา จัดการงบประมาณและทรัพย์สิน ส่งเสริม บุคลากรให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่าง ต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

   1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของสังคม เพื่อรองรับนโยบาย การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ


   2. วิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการศึกษาวิจัยทาง ด้านสัตวแพทย์
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศทางด้านปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ ตลอดจน ความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์

   3. บริการสังคม ถือเป็นงานหลักที่สำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นงานบริการในโรงพยาบาล สัตว์ ทั้ง 3 แห่ง
งานบริการนอกสถานที่ และงานโครงการพัฒนาวิชาการ

   4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยปลูกฝังให้นิสิตและบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกและมีกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย

You are here: Home เกี่ยวกับคณะ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ