ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้าภาควิชา

images

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร บางเขน
รศ.สพ.ญ. อมรรัตน์ ศาสตรวาหา
e-mail : N/A

 

Pichai


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กำแพงแสน

อ.น.สพ. พิชัย จิรวัฒนาพงศ์
e-mail : N/A

 

Parintip

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
อ.สพ.ญ.ดร. ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
e-mail : N/A

 

IMG 3558 Large


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.น.สพ.ดร. ปริวรรต พูลเพิ่ม
e-mail : N/A

Kreingkri


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กำแพงแสน

ผศ.น.สพ.ดร. เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
e-mail : N/A

 

image037


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บางเขน

อ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม
e-mail : N/A

14537211031453721153l


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน
ผศ.น.สพ.ดร. ไชยยันต์ เกษรดอกบัว
e-mail : N/A

2-10-2556 14-35-05

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน
ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ  รัตนวนิชย์โรจน์
e-mail : N/A

 

gunn


หัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน
ผศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล
e-mail : N/A

Somchai

 

หัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง กำแพงแสน
ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์
e-mail : N/A

 

15 Suporn Thongyuan


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อ.สพ.ญ.ศุภร ทองยวน
e-mail : N/A

Wicsanuwat


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและพัฒนากายภาพ บางเขน
คุณวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย
e-mail : N/A

kornchai 2

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและพัฒนากายภาพ กำแพงแสน

คุณกรไชย กรแก้วรัตน์
e-mail : N/A

 

fvetsrk

 

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค
e-mail : N/A

 

IMG 02 2

 
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
ศ.สพ.ญ.ดร. พรทิพภา เล็กเจริญสุข
e-mail : N/A

 

 

4-11-2556 9-26-58 copy

 

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
ผศ.น.สพ.ดร.สันติ แก้วโมกุล
e-mail : N/A

 

2-10-2556 14-38-15

 

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา  อิ่มศิลป์
e-mail : N/A

 

2-10-2556 14-34-50


หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล  ศิรินฤมิตร
e-mail : N/A

 

100220

 

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา
อ.น.สพ.ดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว
e-mail : N/A

 

2-10-2556 14-33-16

 

หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ
e-mail : N/A

 

Image

 

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร
e-mail : N/A

 

2-10-2556 14-39-19

 

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
ผศ.น.สพ.ดร.วิศณุ  บุญญาวิวัฒน์
e-mail : N/A

 

Teera

 

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข
e-mail : N/A

 

You are here: Home เกี่ยวกับคณะ ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้าภาควิชา