ตารางสรุปการจัดทําข้อมูลรายวิชาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

 

               ภาควิชา กายวิภาคศาสตร์

ลำดับ

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วช.มก.

ประมวล

การสอน

1

01501212

ผิวหนัง กล้ามเนื้อและโครงร่างทางสัตวแพทย์

(Veterinary skin and musculoskeleton)

เปิดใหม่

P

2

01501213

มหกายวิภาคศาสตร์ระบบเคลื่อนไหวร่างกายและหล่อเลี้ยงระยางค์

(Gross Anatomy of locomotor system and limb supply)

เปิดใหม่

P

3

01501221

วิทยาเอมบริโอทางสัตวแพทย์

(Veterinary Embryology)

ปรับปรุง

P

4

01501314

ระบบทางเดินอาหารทางสัตวแพทย์

(Veterinary gastrointestinal system)

เปิดใหม่

P

5

01501315

ระบบสืบพันธุ์ทางสัตวแพทย์

(Veterinary reproductive system)

เปิดใหม่

P

6

01501151

สัตวแพทยศาสตร์ขั้นนำ

(Introduction to veterinary medicine)

ไม่เปลี่ยนแปลง

-รอ-

 

 
 

 
You are here: Home การศึกษา หลักสูตร สพ.บ.หลักสูตรปรับปรุง 2557 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์