ตารางสรุปการจัดทําข้อมูลรายวิชาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

 

      ภาควิชา สรีรวิทยา

 

ลำดับ

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วช.มก.

ประมวล

การสอน

1.

01506211

ประสาทวิทยาทางสัตวแพทย์

(Veterinary Neuroscience)

เปิดใหม่

P

2.

01506212

ระบบหัวใจ ไหลเวียนโลหิต และน้ำเหลืองทางสัตวแพทย์

(Veterinary Cardiovascular and Lymphatic Systems)

เปิดใหม่

P

3.

01506213

ระบบทางเดินหายใจ และทางเดินปัสสาวะทางสัตวแพทย์

(Veterinary Respiratory and Urinary Systems)

เปิดใหม่

P

4.

01506221

โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวเคมีของเซลล์และเนื้อเยื่อ

(Structure and Biochemical Function of the Cell and Tissue)

เปิดใหม่

P

5.

01506222

ชีวพลังงานศาสตร์และอนูชีววิทยา

(Bioenergetic and  Molecular Biology)

ปรับปรุง

P

6.

01506231

พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว์

(Animal Behavior and Restraint)

ปรับปรุง

P

7.

01506232

หลักการขี่ม้าเบื้องต้นและการปฏิบัติบำรุง

(Principles of Basic Equitation and Equine Care)

ปรับปรุง

P

8.

01506314

ระบบต่อมไร้ท่อและโรคที่เกี่ยวข้อง

(Metabolic Endocrine and Related Diseases)

เปิดใหม่

P

9.

01506341

โภชนสมดุลและการเกิดโรคในสัตว์

(Nutritional Balance and Animal Diseases Development)

ไม่เปลี่ยนแปลง

P

10.

01506526

การเปลี่ยนแปรสัญญาณขั้นพื้นฐานทางคลินิค

(Basic Signal Transduction in Clinic)

ไม่เปลี่ยนแปลง

P

11.

01506642

โภชนศาสตร์คลินิกในสุนัขและแมว

(Canine and Feline Clinical Nutrition)

ไม่เปลี่ยนแปลง

P

 

You are here: Home การศึกษา หลักสูตร สพ.บ.หลักสูตรปรับปรุง 2557 ภาควิชาสรีรวิทยา