ตารางสรุปการจัดทําข้อมูลรายวิชาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

 

ภาควิชา พยาธิวิทยา

 

ลำดับ

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วช.มก.

ประมวล

การสอน

1.

01504311

พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์

(General Veterinary Pathology)

ปรับปรุง

P

2.

01504312

พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์

(Veterinary Systemic Pathology)

ปรับปรุง

P

3.

01504411

พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์  

(Veterinary Clinical Pathology)

ปรับปรุง

P

4.

01504511

เทคโนโลยีชีวภาพในการวินิจฉัยโรคสัตว์

(Biotechnology for Animal Disease Diagnosis )

ปรับปรุง

P

5.

01504514

พยาธิวิทยาวินิจฉัยในสัตวเลี้ยง

(Diagnostic Pathology in Companion Animals )

ปรับปรุง

P

6.

01504524

การแปลผลทางโลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์

(Veterinary Hematology Interpretation)

เปิดใหม่

P

7.

01504533

พื้นฐานงานวิจัยด้านโคลนนิ่งและเซลล์ต้นกำเนิด

(Basic of Cloning and Stem Cell Research)

ไม่เปลี่ยนแปลง

P

8.

01504545

การฟื้นฟูสภาพนกล่าเหยื่อ

(Raptor Rehabilitation)

ไม่เปลี่ยนแปลง

P

9.

01504681

คลินิกปฏิบัติทางพยาธิวิทยา

(Clinical Practice in Veterinary Pathology I)

ปรับปรุง

P

10.

01504682

คลินิกปฏิบัติทางพยาธิวิทยา II  

(Clinical Practice in Veterinary Pathology II)

ปรับปรุง

P

11.

01504683

คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางเซลล์วิทยาวินิจฉัยในสัตว์เล็ก                

(Special Clinical Practice in Diagnostic Cytology of Small Animals)

ปรับปรุง

P

12.

01504684

คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางพันธุวิศวกรรมทางสัตวแพทย์  

(Special Clinical Practice in Veterinary Genetic Engineering)

ปรับปรุง

P

 

 
 

 
You are here: Home การศึกษา หลักสูตร สพ.บ.หลักสูตรปรับปรุง 2557 ภาควิชาพยาธิวิทยา