ตารางสรุปการจัดทําข้อมูลรายวิชาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

ภาควิชา สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วช.มก.

ประมวล

การสอน

1

01510411

……………………………………………………………………………..

(VPH and Quality Assurance)

เปิดใหม่

P

2

01510421

……………………………………………………………………………..

(Research Methodology and Biostatistics)

เปิดใหม่

P

3

01510422

……………………………………………………………………………..

(Epidemiology)

ปรับปรุง

P

4

01510511

……………………………………………………………………………

(Environmental Health)

เปิดใหม่

P

5

01510531

……………………………………………………………………………..

(Food Safety and hygiene)

ปรับปรุง

P

6

01510532

……………………………………………………………………………

(Meat Inspection and Safety)

ปรับปรุง

P

7

015115xx

……………………………………………………………………………

(Zoonoses and infectious disease)

เปิดใหม่

P

8

015115xx

……………………………………………………………………………

(Law and regulation in veterinary profession)

เปิดใหม่

P

9

015115xx

……………………………………………………………………………

(Problems orientation approaches)

รอ
เปิดใหม่

รอ

10

01510681

……………………………………………………………………………

(Clinical Practice in Veterinary Public Health)

ปรับปรุง

P

11

01510671

……………………………………………………………………………

(Special Clinical Practice VPH and Quality Assurance)

เปิดใหม่

P

12

01510672

……………………………………………………………………………

(Special Clinical Practice in Epidemiology)

เปิดใหม่

P

13

01510673

……………………………………………………………………………

(Special Clinical Practice in Meat Inspection)

เปิดใหม่

P

14

01510674

……………………………………………………………………………

(Special Clinical Practice in One-health)

รอ
เปิดใหม่

P

 

 
You are here: Home การศึกษา หลักสูตร สพ.บ.หลักสูตรปรับปรุง 2557 สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์