ตารางสรุปการจัดทําข้อมูลรายวิชาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

 

 

ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

 

ลำดับ

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วช.มก.

ประมวล

การสอน

1.

01502412

อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

(Ruminant Medicine and Surgery)

เปิดใหม่

P

2.

01502421

อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า

(Equine Medicine and Surgery)

ปรับปรุง

P

3.

01502531

อายุรศาสตร์สัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์

(Wildlife and Zoo Animal Medicine)

ไม่เปลี่ยนแปลง

P

4.

01502511

เธอริโอจีโนโลยีทางสัตว์ใหญ่

(Large Animal Theriogenology)

ปรับปรุง

P

5.

01502413

ปฏิบัติการอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่

(Practice in Large Animal Medicine and Surgery)

ไม่เปลี่ยนแปลง

P

6.

01502xxx

การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์เคี้ยวเอื้อง

(Ruminant Herd Health Management)

เปิดใหม่

-รอ-

7.

01502681

คลินิกปฏิบัติสัตว์เคี้ยวเอื้อง

(Clinical Practice in Ruminant)

ปรับปรุง

P

8.

01502682

คลินิกปฏิบัติม้า

(Clinical Practice in Equine)

เปิดใหม่

-รอ-

9.

01502685

คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางโคนม

(Special Clinical Practice in Dairy Cattle)

เปิดใหม่

-รอ-

10.

01502686

คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางโคเนื้อ

(Special Clinical Practice in Beef Cattle)

เปิดใหม่

-รอ-

11.

01502687

คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์

(Special Clinical Practice in Wildlife and Zoo Animal)

เปิดใหม่

P

12.

01502688

คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางม้า

(Special Clinical Practice in Equine)

เปิดใหม่

-รอ-

13.

01511xxx

โภชนศาสตร์ทางคลินิก

(Clinical Nutrition)

เปิดใหม่

-รอ-

-รอ-

14.

01511xxx

………………………………………………………………………………

(Principle Veterinary Medicine)

เปิดใหม่

-รอ-

-รอ-

15.

01511xxx

………………………………………………………………………………

(Client Relation in Clinic)

เปิดใหม่

-รอ-

-รอ-

16.

01502571

การทำฟาร์มสัตว์ป่า

(Wildlife Farming)

ไม่เปลี่ยนแปลง

-รอ-

P

17.

01502572

การจัดการสุขภาพฝูงแพะและแกะ

(Goat Herd Health Management)

ไม่เปลี่ยนแปลง

-รอ-

P

18.

01502573

เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์

(Reproductive Technologies in Animals)

ไม่เปลี่ยนแปลง

-รอ-

P

19.

01502574

เทคนิคในการศึกษาสัตว์ป่าสำหรับสัตวแพทย์

(Techniques in Wildlife Study for Veterinarian)

ไม่เปลี่ยนแปลง

-รอ-

P

20.

01502575

อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงต่างถิ่น

(Exotic Pets Medicine)

ไม่เปลี่ยนแปลง

-รอ-

P

21.

01502576

เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางสัตวแพทย์

(Evidence-Based Veterinary Medicine)

ไม่เปลี่ยนแปลง

-รอ-

P

22.

01502577

บทบาทของสัตวแพทย์ในกีฬาอีเควสเตรียน

(Role of Veterinarian in Equestrian Sport)

ไม่เปลี่ยนแปลง

-รอ-

P

23.

01502578

การจัดการสุขภาพและระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ

(Beef Cattle Herd Health and Reproduction Management)

ไม่เปลี่ยนแปลง

-รอ-

P

24.

01502579

การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในสัตว์

(Interpretation of Animal Electrocardiogram)

ไม่เปลี่ยนแปลง

-รอ-

P

 

 
You are here: Home การศึกษา หลักสูตร สพ.บ.หลักสูตรปรับปรุง 2557 เวชศาสตร์ฯสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า