ยุทธศาสตร์

พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการทำงานวิจัยการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมของ
บุคลากรในคณะ โดยสร้างแรงจูงใจและสร้างการรับรู้ ความตระหนักให้ความสำคัญ
ในการ
ทำวิจัยเพื่อเป็นแหล่งวิชาการด้านสัตวแพทย์ ที่เข้มแข็งของประเทศ

 

You are here: Home งานวิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน