You are here: Home ข่าวสาร ข่าวประกวดราคา ประกาศการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่(เฉพาะส่วนโรงอาหาร)(29-06-2558)