100325601001

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ประกาศ(เพิ่มเติม)

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions)

 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

 เตรียมผลคะแนน O-NET มาแสดง

 ในวันที่สอบสัมภาษณ์ด้วย