รองคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 

หัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์

เบอร์ภายใน : 4204
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.กายวิภาคศาสตร์

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

อ.น.สพ.ดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล

e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ

เบอร์ภายใน : 4505
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เภสัชวิทยา

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร

เบอร์ภายใน : 2609
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.พยาธิวิทยา

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา

ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง

เบอร์ภายใน : 1406
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.ปรสิตวิทยา

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล

เบอร์ภายใน : 1601
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา

เบอร์ภายใน : 2408
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง

เบอร์ภายใน : 1402
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข

เบอร์ภายใน : 1501
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

อ.น.สพ.ดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ

เบอร์ภายใน : 4407
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.สรีรวิทยา