ข้อมูลการติดต่อคณะ : บางเขน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2797-1900

โทรสาร 0-2561-1591

 


ข้อมูลการติดต่อคณะ : กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

จ.นครปฐม 73140

โทร. 034-351901-3, 355549-50

หมายเลขภายใน 3450-54

โทรสาร 034-351405 หมายเลขโทรสารภายใน 3455

 

ข้อมูลการติดต่อ ภาควิชา หน่วยงาน :

 • ภาควิชา

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8954 , 0-2579-7539 โทรสาร 02-942-8954

  ภาควิชาสรีรวิทยา โทรศัพท์ 0-2579-7538 , 0-2797-1979 โทรสาร 0-2579-7538

  ภาควิชาเภสัชวิทยา โทรศัพท์ 0-2579-7537 , 0-2797-1900 ต่อ 4501 โทรสาร 0-2579-7537

  ภาควิชาพยาธิวิทยา โทรศัพท์ 0-2942-8437 , 0-2797-1983 โทรสาร 0-2942-8437

  ภาควิชาปรสิตวิทยา โทรศัพท์ 0-2942-8438 โทรสาร 0-2942-8438

  ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน โทรศัพท์ 0-2942-8436 , 0-2797-1977 โทรสาร 0-2942-8436

  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง โทรศัพท์ 0-2942-8756-9 , 0-2797-1986 โทรสาร 0-2579-7541

  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 ต่อ 1501

  ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 โทรสาร 0-3435-1405

  ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 ต่อ 1601 โทรสาร 0-3435-1405

 • สำนักงานเลขานุการ

  สำนักงานเลขานุการ อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1202(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ) โทรสาร 0-2561-1591

  หน่วยสารบรรณ โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1212

  หน่วยประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1234

  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 2515,1223

  หน่วยการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1211

  หน่วยพัสดุ โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1224

  งานแผนและประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1304

  หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1309

  งานอาคารสถานที่ โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1307

  หน่วยซ่อมบำรุง โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 5106

  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 4616

  งานธุรการกำแพงแสน โทรศัพท์ 0-3435-1901-2 ต่อ 1111

 • งานบริการการศึกษา

  สำนักงานเลขานุการ อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ชั้น 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1102(อภิญญากร กัลยาณมิตร) โทรสาร 0-2561-1591 
 • โรงพยาบาลสัตว์,หน่วยงานสัตว์ทดลอง

  โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ 0-2797-1900 โทรสาร 0-2942-8760

  โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 ต่อ 2101-3 โทรสาร 0-3435-2041

  โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ โทรศัพท์ : 0-3238-9182, 0-3238-9046 โทรสาร : 032-389295

  โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน โทรศัพท์ 0-3290-9234-5 โทรสาร 0-3290-9236

  หน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 2424 โทรสาร 0-2561-1591

  หน่วยงานสัตว์ทดลอง กำแพงแสน โทรศัพท์ 0-3435-5596 ต่อ 1401-2

  หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 4613,2615 โทรสาร 0-2940-6570

  หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน โทรศัพท์ 0-3435-1901-2 หรือ 0-3435-2078 ต่อ 1402 โทรสาร 0-3435-1405 หรือ 0-3435-2078

 • ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์

  อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ชั้น 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1302 โทรสาร 0-2561-1591