ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อ เป็นหน่วยประสานงานกลาง มีหน้าที่ประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยการศึกษา หน่วยบริการทางวิชาการ นักวิชาการทางสัตวแพทย์สาขาต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสัตวแพทย์ และบุคลากรสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นักเทคนิคการสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เป็นต้น เพื่อให้สัตวแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้เพิ่มพูนความรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของวิชาชีพในภาพรวม โดยศูนย์ฯ จะการดำเนินการ จัดโปรแกรมการศึกษา สัมมนา อบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มผู้สนใจดังกล่าวได้เข้ามารับบริการ ทางการศึกษา อีกทั้งจะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา และสถาบันอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
 

โปรแกรมการศึกษามีความยืดหยุ่น เหมาะกับผู้เรียนที่ยังต้องปฏิบัติงาน ประจำ โดยเลือกโปรแกรมการศึกษาทางไกล หรือเข้าร่วมศึกษาในชั้นเรียน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต ที่มีความ พร้อมของเครื่องมือและความสะดวกสบายของสถานที่โปรแกรมการศึกษา อบรม มีความหลากหลายในสาขาต่างๆ ในทุกชนิดสัตว์ ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในภาคสนาม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1.การฝึกอบรมทางศัลยกรรม

2.การฝึกอบรมทางวิสัญญี และรังสีวินิจฉัย

3.โรคทางทันตกรรม

4.โรคทางเดินอาหารและกล้องส่ิองตรวจภายใน

 

 

ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 ตึกจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1306 โทรสาร 0-2561-1591