ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ มุ่งเน้น ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ สามารถบูรณาการความรู้ด้านสุขภาพสัตว์และสัตวแพทยสาธารณสุข และมีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยระดับสากล และให้ความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ในเชิงการวิจัยด้านสัตว์ และสัตวแพทยสาธารณสุข

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

แผน ก แบบ ก 1

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โดยมี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และ/หรือ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการ ทำวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการรับรอง

แผน ก แบบ ก 2

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า หรือ
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนน เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 และ 2.75 ตามลำดับ

 

รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ มีหลายหมวดวิชา เช่น หมวดวิชา สัตว์เลี้ยง หมวดวิชาสุกร,หมวดวิชาม้า เป็นต้น รายวิชาที่เปิดสอนมีหลากหลายรายวิชา เช่น วิสัญญีวิทยา ทางคลินิก, โรคสุกรและการวินิจฉัยขั้นสูง, จักษุวิทยาในม้า, เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการชันสูตรโรคสัตว์น้ำ เป็นต้น

 

หัวข้องานวิจัยของหลักสูตร

  • โรคไข้หวัดนก : การศึกษาทางพันธุวิศวกรรม
  • โรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง สัตว์เคี้ยวเอื้อง ม้า สัตว์ป่า สุกร สัตว์น้ำ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบสืบพันธุ์ในสุกร การทำน้ำเชื้อแช่แข็งในสุกร ในม้า
  • การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันในสุกร สัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก สัตว์น้ำ

 

ความร่วมมือด้านวิชาการ

1. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. Royal Veterinary College, University of London
4. CIRAD, France
5. FAO

 

ที่อยู่ติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทรศัพท์ 034-351-901-3 ต่อ 1601 โทรสาร 034-351-405