กำหนดการ

โครงการงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณงาน ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน  2565 

ณ ห้อง GRAND BALLROOM โรงแรมมารวย การ์เด้น

************************

เวลา  

09.00 – 10.00  น.

-  ลงทะเบียน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

 

 

   ติดช่อดอกไม้และถ่ายภาพร่วมกันระหว่างผู้บริหาร/บุคลากร/ผู้เกษียณงาน 

 

10.00 น. เป็นต้นไป

-  พิธีกรดำเนินรายการเข้าสู่พิธีการ :

-  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ

 

 

-    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวแสดงกตเวทิตาจิต

 

 

-    นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวแสดงกตเวทิตาจิต

 

 

-    นำเสนอวีดิทัศน์/ประวัติ/ผลงาน ของผู้เกษียณ ทั้ง 7  ท่าน

 

 

-    หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงานและผู้เกษียณ กล่าวความในใจ

 

 

1.  คณบดี และ รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร

2.  คณบดี และ นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร

3.  คณบดี และ นางสาวธัญมน แตงเอี่ยม           

4.  คณบดี และ นางสาวจิรันธนิน นิธิยศบุญวงศ์

5.  รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน และ นายสุทิน จันทา

6.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก.หนองโพ และ นางสาวภูริกา เซี่ยงจ๊ง    

7.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก.หนองโพ และ นางสุนันท์ คำเลิศ

 

 

-  คณบดี/นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะฯ/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงานของผู้เกษียณ 

   มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ

 

 

-    ผู้แทนภาควิชา/ผู้แทนหน่วยงาน/บุคลากรคณะฯ มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ

 

12.00 - 14.00 น.

-  รับประทานอาหารร่วมกัน