วิชาชีพสัตวแพทย์ มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และความกินดีอยู่ดีของประชากรโลก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย