คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสู่มาตรฐาน
Australasian Veterinary Boards Council (AVBC)

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันสัตวแพทยศาสตร์สากล เพื่อสุขภาพที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงมุ่งมั่น พัฒนาคณะ สู่การรับรองมาตรฐานสากลด้านการศึกษาสัตวแพทย์ โดยได้ดำเนินการเพื่อการรับรองมาตรฐานโดย Australasian Veterinary Boards Council (AVBC) ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลที่ได้รับการยอมรับในการรับรองมาตรฐานของโรงเรียนสัตวแพทย์ที่ต่างๆ ตามมาตรฐานใน 12 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านการจัดการ (Organisation)
 2. ด้านการเงิน (Finances)
 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ (Facilities and Equipment)
 4. ด้านทรัพยากรสัตว์ (Animal Resources)
 5. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources)
 6. ด้านนิสิตและการสนับสนุนการเรียน (Students and Learning Support)
 7. ด้านการรับเข้าและความก้าวหน้า (Admission and Progression)
 8. ด้านบุคลากรด้านวิชาการและสายสนับสนุน (Academic and Support Staff)
 9. ด้านหลักสูตร (Curriculum)
 10. ด้านการประเมิน (Assessment)
 11. ด้านการวิจัย, การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาระดับสูง (Research Programs, Continuing and Higher Education
 12. ด้านการประเมินผลลัพธ์ (Outcomes Assessment)

 

การดำเนินงานเริ่มตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2563 ด้วยการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง และการตรวจเยี่ยมรับรองในสถานที่โดยทีมงานจาก Australasian Veterinary Boards Council (AVBC) ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ดีขึ้น ทั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังคงดำเนินการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นผู้นำ ชี้นำ และต้นแบบ การศึกษา การสร้างองค์ความรู้สัตวแพทยศาสตร์ระดับสูง การวินิจฉัย รักษาโรคซับซ้อน ด้วยมาตรฐานสากลและนวัตกรรม เพื่อสุขภาพที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม