สมุดโทรศัพท์บุคลากรและหน่วยงานภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Copyright © 2017 The Public Relations)
สังกัด ชื่อ - นามสกุล หน่วย ภายใน มก. ภายในคณะ อีเมล
ผู้บริหาร ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดี 69 1201 fvetkot@yahoo.com
ผู้บริหาร อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 69 1215 fvetkata@ku.ac.th
ผู้บริหาร ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน 3458-9 1402 fvetnar@ku.ac.th
ผู้บริหาร ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3458-9 1404 fvetpap@ku.ac.th
ผู้บริหาร ผศ.น.สพ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สิน 69 4205,1214 kuhospitalku@gmail.com
ผู้บริหาร ผศ.น.สพ.ดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 3450-2 1501 fvettnp1@yahoo.com
ผู้บริหาร ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 3458-9 1402 fvetkkw@ku.ac.th
ผู้บริหาร อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กำแพงแสน 3458-9 1402 fvetpij@ku.ac.th
ผู้บริหาร ผศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กำแพงแสน 3456 3120 waraporn.a@ku.ac.th
ผู้บริหาร อ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยบางเขน 69 2315 fvetsrn@ku.ac.th
ผู้บริหาร อ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยกำแพงแสน 3462 1601 fvetwrp@ku.ac.th
ผู้บริหาร อ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 69 4511 fvetasc@ku.ac.th
ผู้บริหาร อ.สพ.ญ.ศุภร ทองยวน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 3462 1601 fvetspty@ku.ac.th
ผู้บริหาร นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ บางเขน 69 1402 fvetwic@ku.ac.th
ผู้บริหาร นายกรไชย กรแก้วรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ กำแพงแสน 3456 1412 fvetmad@ku.ac.th
ผู้บริหาร น.สพ.นิพนธ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 69 3131 fvetnpw@ku.ac.th
ผู้บริหาร นายสมหมาย หอมสวาท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สิน 69 1306,4408 sommai.h@ku.th
ผู้บริหาร น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 69 2702 good18vet@yahoo.com
ผู้บริหาร อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3458-9 1402 fvetptw@ku.ac.th
ผู้บริหาร ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน 69 4613,2615 fvetkks@ku.ac.th
ผู้บริหาร ผศ.น.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน 3450-3 1402 fvetakb@ku.ac.th
ผู้บริหาร ผศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล หัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน 69 2424 gunn_kaew@yahoo.com
ผู้บริหาร ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ รักษาการหัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง กำแพงแสน - 1401-2 fvetnar@ku.ac.th
ผู้บริหาร ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน 69 2309 fvetatn@ku.ac.th
ผู้บริหาร ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. กำแพงแสน 3450-2 1501 fvetpos@ku.ac.th
ผู้บริหาร อ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ 3450-2 1501 fvetktp@ku.ac.th
ผู้บริหาร น.สพ.วันชาติ ยิบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน - - prim_vet@hotmail.com
ผู้บริหาร นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 69 1202 fvetyup@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางพรพรรณ หมื่นสิน หัวหน้างานบริหารและธุรการ 69 1212 fvetptk@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสุรางค์รัตน์ เพ็ชรคุ้ม หน่วยสารบรรณ 69 1212 fvetsup@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสงวนศรี ปาลกะวงศ์ หน่วยสารบรรณ 69 1213 fvetsan@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวฐานิกา จิตรักษา หน่วยสารบรรณ 69 1203 fvettkj@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวกณิศศรณ์ วัลย์เครือ หน่วยสารบรรณ 69 1203 dpleng83@gmail.com
สำนักงานเลขานุการ นายนวย กำจรกลาง หน่วยสารบรรณ 69 1203 -
สำนักงานเลขานุการ นางสาวอาริยา สดไธสง หน่วยประชาสัมพันธ์ 69 1234 ariya_or@hotmail.com
สำนักงานเลขานุการ นางสาวสิริพร มากรุ่น หน่วยประชาสัมพันธ์ 69 1230 macsi_soc@hotmail.com
สำนักงานเลขานุการ นายศราวุฒิ จันทะแสง หน่วยประชาสัมพันธ์ 69 1230 minato.vet.ku@hotmail.co.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวสุปรียนันท์ แสนกล้า หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 69 2515 supreeyanan159@gmail.com
สำนักงานเลขานุการ นายธาริน พฤกษ์บำรุง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 69 1223 fvettrp@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสุธาพร ผึ้งหลวง หัวหน้างานการเงินและบัญชี 69 1211 fvetsppu@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวจินตนา กลิ่นกลั่น หน่วยการเงิน 69 1208 fvetjnk@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวอุทุมพร บุญอุ้ม หน่วยการเงิน 69 1228 fvetupb@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาววิจิตรา พรมสร้อย หน่วยการเงิน 69 1208 wijittra1919@yahoo.co.th
สำนักงานเลขานุการ นางสุธาพร ผึ้งหลวง หน่วยบัญชี 69 1211 fvetsppu@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางศศิกานต์ เธียรเงิน หน่วยบัญชี 69 1207 fvetssg@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวสุภาพร ศรีสังวรณ์ หน่วยบัญชี 69 1209 fvetsosri@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางธิดา มิ่งขวัญ หน่วยพัสดุ 69 1224 fvettdm@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวลินดา พรชัยอรรถกุล หน่วยพัสดุ 69 1210 fvetlip@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวจิราพร เพ็ชรคุ้ม หน่วยพัสดุ 69 1218 fvetjppe@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาววัชรี จันทร์จำนงค์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ 69 1304 fvetvrj@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาววัชรี จันทร์จำนงค์ หน่วยแผนงานและงบประมาณ 69 1304 fvetvrj@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวพรพิมล เที่ยงเจริญ หน่วยแผนงานและงบประมาณ 69 1303 fvetpmth@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวพัชร์วสา พึ่งตน หน่วยคลังข้อมูล 69 1302 fvetpws@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวศศิมา ผะดาวัน หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 69 1225 psdsmpw@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวเสาวลักษณ์ สีงาม หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 69 1303 fvetsls@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวธีราภา สุพรรณโรจน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ 69 1309 fvettpsu@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นายสรกฤช คงคสุทธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ 69 1309 fvetskk@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวกมลรัตน์ วรรณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ 69 1305 fvetkrva@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวธันย์ชนก เรืองศรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ 69 1305 fvettnr@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวอภิญญากร กัลยาณมิตร หัวหน้างานบริการการศึกษา 69 1102 fvetakk@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวบุษบง ศรีพิพัฒน์ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 69 1104 fvetbbd@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวกมลวรรณ รุ่งกรุด หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 69 1104 fvetkwr@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวอภิญญากร กัลยาณมิตร หน่วยกิจการนิสิต 69 1102 fvetakk@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นายศิวัฒ ฉายสุวรรณ หน่วยกิจการนิสิต 69 1103 fvetswch@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวธัญมน แตงเอี่ยม หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 69 4523 fvettta@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวจุฑารัตน์ ฉิมน้อย หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 69 4522 s.a.on5569@gmail.com
สำนักงานเลขานุการ นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ดี หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 69 4522 fvetkwp@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวนิชานันท์ เกโส หน่วยบัณฑิตศึกษา 69 1106 fvetnnk@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางวันดี อมรสิงห์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 69 1307 wandee@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นายสมหมาย หอมสวาท หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 1306,4408 sommai.h@ku.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวจิรันธนิน นิธิยศบุญวงศ์ หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 8888,1232 fvetrur@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นายภาสกร บินชัย หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 1231 fvetpkb@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพา หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 1233 -
สำนักงานเลขานุการ นางสาววรรณภา ภู่ระหงษ์ หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 3000 fvetwpk@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นายศุภอัฐ เหลืองสด หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 5117 fvetsal@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางจุรีพร จั่นเพิ้ง หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 2901 -
สำนักงานเลขานุการ นางกนกวรรณ เอมมาโนชญ์ หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 1306 -
สำนักงานเลขานุการ นางสาวณัฐกมล ด้วงทอง หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 1226 -
สำนักงานเลขานุการ นางสำเนา ชายแก้ว หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 1306,1307 -
สำนักงานเลขานุการ นายสำรวย สินทรัพย์ หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 1306,1307 -
สำนักงานเลขานุการ นายสมศักดิ์ ไชยโยธา หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 1306,1307 -
สำนักงานเลขานุการ นายกิตติกร ม่วงรัตน์ หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 4103 -
สำนักงานเลขานุการ นายวิภาส ไวยบท หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 4103 -
สำนักงานเลขานุการ นายเดชา จงขจรศักดิ์ หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 4103 -
สำนักงานเลขานุการ นายเลิศกิจ กิจโสภา หน่วยอาคารและบริหารทรัพย์สิน 69 4103 -
สำนักงานเลขานุการ นายคารมย์ คู่ประดิษฐ์ หน่วยซ่อมบำรุง 69 5106 khoopradit@hotmail.com
สำนักงานเลขานุการ นางเมฆฌัชฌา วงศ์โดยหวัง หน่วยซ่อมบำรุง 69 5555 mekchatcha.p@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นายสุภชัย จงเพียร หน่วยซ่อมบำรุง 69 5104 fvetspc@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นายอาทิตย์ ยศสมบัติ หน่วยซ่อมบำรุง 69 5107 arthity697@gmail.com
สำนักงานเลขานุการ นายประวิทย์ แสงพนา หน่วยซ่อมบำรุง 69 5104 nongart_56@hotmail.com
สำนักงานเลขานุการ นายรวิพล ผดุงธรรม หน่วยซ่อมบำรุง 69 5103 dvt_liverpool@hotmail.com
สำนักงานเลขานุการ นายภัทรวีร์ จีระบุตร หน่วยซ่อมบำรุง 69 5103 l3ank_pj@hotmail.com
สำนักงานเลขานุการ นางสาวชวัลลักษณ์ ขาวสอาด หน่วยซ่อมบำรุง 69 5101 chawanlakk1@gmail.com
สำนักงานเลขานุการ นายทรงศักดิ์ รวมใหม่ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 69 4616 fvetssr@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นายปิยะวัชร ศิขรินทร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 69 4618 fvetpyw@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นายปิยะวัชร ศิขรินทร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 69 4618 fvetpyw@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกานต์ อมรสิงห์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 69 4617 fvetska@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวทัศนีย์ ทองชั่ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 69 1235 fvettnth@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นายฤชากร วงษ์กอง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 69 2520 fvetrkw@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นายพงษธร ช้างโรจน์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 69 4617 pongsatorn.ch@hotmail.com
สำนักงานเลขานุการ นางสาวภาวิณี เวลุตัง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 69 4609 fvetpnw@ku.ac.th
สำนักงานเลขานุการ นางสาวสิริณา มณีจันทร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 69 1307,2138 fvetsnma@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค หัวหน้าภาควิชา - 4701,4215 fvetsrk@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ - 69 4212 fvetsrc@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ - 69 4204 fveturp@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ - 69 4206 fvettsp@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผศ.น.สพ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ - 69 4205,1214 kuhospitalku@gmail.com
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล - 69 4211 fvetsrth@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อ.สพ.ญ.ดร.ประภัสสร บุญสูงเนิน - 69 4213 fvetpsj@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อ.สพ.ญ.นิยดา ล้านทรัพย์สกุล - 69 4701 fvetnydl@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อ.สพ.ญ.มณีนุช เขียวอินทร์ - 69 4214 fvetmnn@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อ.น.สพ.มนตรี ภัทรพนาวัน - 69 4701 fvetmtp@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อ.สพ.ญ.ดร.พจนา วรรธนะนิตย์ - 69 4203 p_imrat@yahoo.com
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นายขจร กอบสันเทียะ - 69 - -
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นางอภันตรี ด้วงเงิน - 69 4706 fvetapc@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นางธนัตพร พรหมพา - 69 4216,4222 fvetntm@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นางกฤษณา แสงประไพทิพย์ - 69 4216,4222 fvetkrs@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นางอาริยา ยอดหล้า - 69 4201 fvetary@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นางอารีย์ บัวสาย - 69 4201 fvetarb@ku.ac.th
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นางสาวแก้วกัญญา เมืองกาญจน์ - 69 4201 fvetkym@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข หัวหน้าภาควิชา 69 4313 fvetptn@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน รศ.ดร.องอาจ เลาหวินิจ - 69 4310 fvetonl@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน รศ.สพ.ญ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฏ์ - 69 4303 fvetpaa@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ผศ.น.สพ.ภักดี วัฒนไตรภพ - 69 4306 fvetpdw@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน อ.น.สพ.ดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล - 69 4307 fvetsnp@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ - 69 4314 fvetwsp@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน อ.น.สพ.แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล - 69 4311 fvetscy@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน อ.สพ.ญ.ปรมา หันหาบุญ - 69 4312 fvetpmh@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน อ.ดร.จันทิมา พฤษากร - 69 4304 fvetctm@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน อ.สพ.ญ.ดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ - 69 4302 fvetcny@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน นางสาววนิดา พัสดุรักษ์ - 69 4518 fvetwap@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน นางสาวนันทวรรณ เพชรรัตน์ - 69 4319 nantawan_ph@hotmail.com
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน นางสาวอรวรรณ ลิ้มศิวิลัย - 69 4301 fvetorw@ku.ac.th
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน นางสาวสุนิษา มานะที - 69 4301 sunisa.21410@hotmail.com
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน นางสาวสุนิสา เดชสนธิ - 69 4301 fvetsid@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา ผศ.น.สพ.ดร.สันติ แก้วโมกุล หัวหน้าภาควิชา 69 4413 fvetstk@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ - 69 4403 fvetsrp@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา ผศ.น.สพ.ดร.อุคเดช บุญประกอบ - 69 4411 fvetudb@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา รศ.น.สพ.วิราช นิมิตสันติวงศ์ - 69 4412 fvetwin@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา ผศ.นันทพร ปิติเกื้อกูล - 69 4417 fvetnup@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์ - 69 4414 fvetnka@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ - 69 4406 fvetppk@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา อ.สพ.ญ.ดร.ชมนาด เลิศไกร - 69 4402 fvetcmn@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา อ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที - 69 4405 fvetawk@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา อ.น.สพ.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ - 69 4407 fvetnpa@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา อ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ - 69 4404 fvetpcp@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา นายสมหมาย หอมสวาท - 69 1306,4408 sommai.h@ku.th
ภาควิชาสรีรวิทยา นางสุภาพร บุณยประสิทธิ์ - 69 4418 fscispb@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา นางสาวนุช พึ่งโพธิ์สภ - 69 4418 fvetnps@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา นายนรินทร์ สังข์หรุ่น - 69 4418 narinkrang@hotmail.com
ภาควิชาสรีรวิทยา นายจักรกฤษณ์ ชำนาญกิจ - 69 4401 fvetckc@ku.ac.th
ภาควิชาสรีรวิทยา นางสุรัตดา สงมา - 69 4401 -
ภาควิชาเภสัชวิทยา ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ หัวหน้าภาควิชา 69 4502 fvetkni@ku.ac.th
ภาควิชาเภสัชวิทยา รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ - 69 4516,4509 fvetamp@ku.ac.th
ภาควิชาเภสัชวิทยา รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี - 69 4503 fvetpys@ku.ac.th
ภาควิชาเภสัชวิทยา รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล - 69 4506,3712 fvetnst@ku.ac.th
ภาควิชาเภสัชวิทยา ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ - 69 4505 fvetsys@ku.ac.th
ภาควิชาเภสัชวิทยา ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน - 69 4504 fvetpmt@ku.ac.th
ภาควิชาเภสัชวิทยา ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค - 69 4512 fvetumj@ku.ac.th
ภาควิชาเภสัชวิทยา อ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย - 69 4511 fvetasc@ku.ac.th
ภาควิชาเภสัชวิทยา นางสาวนฤมล กลางแก้ว - 69 4517 fvetnak@ku.ac.th
ภาควิชาเภสัชวิทยา นางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์ - 69 4520 anocha.p@ku.th
ภาควิชาเภสัชวิทยา นางนิตยา แจ้งโพธิ์นาค - 69 4501 fvetnyb@ku.ac.th
ภาควิชาเภสัชวิทยา นางสาวรัตดา กล่ำช้าง - 69 4501 -
ภาควิชาพยาธิวิทยา รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร หัวหน้าภาควิชา 69 2521,2609 fvettps@yahoo.com
ภาควิชาพยาธิวิทยา ศ.สพ.ญ.ดร.เฉลียว ศาลากิจ - 3450-2 3644 fvetcls@ku.ac.th
ภาควิชาพยาธิวิทยา ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล - 3450-2 - preeda_l@yahoo.com
ภาควิชาพยาธิวิทยา อ.สพ.ญ.ดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์ - 69 4605 fvetwps@ku.ac.th
ภาควิชาพยาธิวิทยา ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม - 3450-2 5105 fvettss@ku.ac.th
ภาควิชาพยาธิวิทยา ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย - 69 4611 phuditgolf58@gmail.com
ภาควิชาพยาธิวิทยา ผศ.น.สพ.ดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว - 69 4606 fvetchk@ku.ac.th
ภาควิชาพยาธิวิทยา ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ - 69 4613 fvetkks@ku.ac.th
ภาควิชาพยาธิวิทยา รศ.น.สพ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ - 69 4604 fvetksp@ku.ac.th
ภาควิชาพยาธิวิทยา อ.สพ.ญ.วัลยา ผ่องแผ้ว - 69 4612 fvetwyp@ku.ac.th
ภาควิชาพยาธิวิทยา อ.น.สพ.อรรถพล กำลังดี - 3450-2 - fvetapk@ku.ac.th
ภาควิชาพยาธิวิทยา อ.สพ.ญ.สุวิมล พันธุ์ดี - 3450-2 - fvetsmp@ku.ac.th
ภาควิชาพยาธิวิทยา อ.น.สพ.ดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน - 3450-2 - artbigon@hotmail.com
ภาควิชาพยาธิวิทยา อ.สพ.ญ.ปิยภรณ์ เอี่ยมเจริญ - 3450-2 - fvetpypi@ku.ac.th
ภาควิชาพยาธิวิทยา นายพิภพ เจริญสรรพ์ - 69 2114 pipopcharoensun@yahoo.com
ภาควิชาพยาธิวิทยา นางวนิดา เลาหสุรโยธิน - 69 2116,2117 pangmee18@yahoo.com
ภาควิชาพยาธิวิทยา นางสาวรวีวรรณ พลอยพันธ์ - 3450-2 5106,1213 fvetrwp@ku.ac.th
ภาควิชาพยาธิวิทยา นางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก - 69 2624 fvetswt@ku.ac.th
ภาควิชาพยาธิวิทยา นางสาวทองทิพย์ จารึกธรรม - 69 4601 -
ภาควิชาพยาธิวิทยา นางประทุม แสนแก้ว - 69 4601 fvetprt@ku.ac.th
ภาควิชาปรสิตวิทยา อ.น.สพ.ดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว หัวหน้าภาควิชา 69 1408 fvettwi@ku.ac.th
ภาควิชาปรสิตวิทยา ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ - 69 1403 fvetspj@ku.ac.th
ภาควิชาปรสิตวิทยา ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง - 69 1406 fvetkpp@ku.ac.th
ภาควิชาปรสิตวิทยา ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ - 69 1409 fvetbrn@ku.ac.th
ภาควิชาปรสิตวิทยา ผศ.ดร.จำนงจิต ผาสุข - 69 1407 fvetjjp@ku.ac.th
ภาควิชาปรสิตวิทยา อ.ดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด - 69 1404 fvetksr@ku.ac.th
ภาควิชาปรสิตวิทยา นางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ - 69 1402 fvetnnp@ku.ac.th
ภาควิชาปรสิตวิทยา นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย - 69 1402 fvetwic@ku.ac.th
ภาควิชาปรสิตวิทยา นางสาวศุภนันท์ บุญชอบ - 69 1401,1405 fvetsub@ku.ac.th
ภาควิชาปรสิตวิทยา นางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ - 69 1402 fvetcyk@ku.ac.th
ภาควิชาปรสิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ CIRAD - 69 1410 -
ภาควิชาปรสิตวิทยา นางอนงค์ พลเยี่ยม - 69 1401 -
หน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน ผศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล หัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน 69 2424 gunn_kaew @yahoo.com
หน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน นายสิริศักดิ์ กะการดี - 69 3171 -
หน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน นางอมรรัตน์ ศิริรัตน์พิทักษ์ - 69 3175 fvetarm@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน 69 4613,2615 fvetkks@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน สพ.ญ.สุปรียา ศรีสัมพันธ์ - 69 2622 Yungvet61@yahoo.com
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน น.สพ.ปัญญ์ ศรีบุณยาภิรัต - 69 2622 eyeshield71@hotmail.com
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวรุ่งทิวา สินศิริ - 69 2609 fvetrws@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวชัญญาพัฒน์ บำรุงพันธุ์ - 69 2606 fvetcpb@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวศุภิสรา หลักเมือง - 69 2606 fvetsala@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวจารุวรรณ วงษาลี - 69 2117 charuwan6@gmail.com
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวกรรทิมา วารี - 69 2616 -
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวอัจฉรา ลัทธิ - 69 2616 fvetacr@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวคคนางค์ วงศ์ศุภบุตร - 69 2613 fvetknw@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวพัชรา เอี่ยมแจง - 69 2613 patpatchara@gmail.com
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวกมลวรรณ วรรณสุทธิ์ - 69 2613 K_Wannasuit@yahoo.com
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวภัศรา บุนนาค - 69 2613 katepassaa@gmail.com
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวภูริชญา ใจวงค์ษา - 69 2613 putichayac9789@gmail.com
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวอนงนาต เยี่ยมศุภโชค - 69 2613 -
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน นางสาวจุฑามาศ แสนคำ - 69 2613 nookyjuta@gmail.com
หน่วยสุนัขทรงเลี้ยง น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์ หัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน 69 2702 good18vet@yahoo.com
หน่วยสุนัขทรงเลี้ยง ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม - 69 2709 fvetths@ku.ac.th
หน่วยสุนัขทรงเลี้ยง ผศ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.สุนทรานี ทองใหญ่ - 69 2702 fvetstt@ku.ac.th
หน่วยสุนัขทรงเลี้ยง นางสาวอุทัยวรรณ กายพันธุ์ - 69 2708 fvetuwk@ku.ac.th
หน่วยสุนัขทรงเลี้ยง นางสาวอัชฌา นุ่นวิเชียร - 69 2708 Atcha845@gmail.com
หน่วยสุนัขทรงเลี้ยง นางสาวอัชฌา นุ่นวิเชียร - - 2708 -
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ นางสาวพัชร์วสา พึ่งตน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ 69 1302 fvetpws@ku.ac.th
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ ว่าที่ ร.ต.ญ.จรัสพิมพ์ ทรงประเสริฐ - 69 1308 fvetjps@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางรพีพรรณ มีสง่า หัวหน้างานธุรการกำแพงแสน 3464 1111 fvetrpw@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาววาสนา สีสองห้อง - 3464 1101 fvetwns@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวจันทร์แรม ทองดอนแป้น - 3464 1101 fvetjrt@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวชนัฏดา ใจดี - 3464 1102 fvetcdj@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาววริษา ทองดอนเอ - 3464 1103 fvetwst@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวเปรมสุดา ทองดอนน้อย - 3464 1104 fvetpdth@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางดาริณี ยิ่งยวด - 3464 1112 fvetdny@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสุมณรัตน์ เทพสาร - 3464 1115 fvetsmt@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวศิริกานดา พงษ์สวัสดิ์ - 3464 1115 fvetsnph@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวราตรี แป้นพยัคฆ์ - 3464 1115 fvetrtp@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวกันตา วุฒิวงศ์วณิช - 3464 1116 fvetktv@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวนุชจรินทร์ ทิพย์พานทอง - 3464 1116 fvetncr@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวพุทธชาติ ใจเย็น - 3464 1116 fvetphi@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางพิมพ์นิภา เอกทุ่งบัว - 3464 1116 fvetpie@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวศรัณภัสร์ จีรภัทร์กิตติกุล - 3464 1117 fvetnapa@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวอารี ทองคำ - 3464 1118 fvetarth@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางขวัญตา พัฒนธารา - 3464 1119 fvetktj@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาววันเพ็ญ น้ำบุญเย็น - 3464 1116 fvetwpn@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวรัตติกานต์ คงแจ่ม - 3464 1120 fvetrkk@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวกาญจนา พรเอน - 3464 1121 fvetknp@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาววรรณา ใจเย็น - 3453 4301 fvetwnj@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวทัศนีย์ มีศิลป - 3453 4306 fvettnm@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นายวิชัย ปู่น้อย - 3453 4306 fvetwcp@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นายวิชัย ปู่น้อย - 3453 4306 fvetwcp@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวอารีรัตน์ สิชฌวัฒน์ - 3453 1122 fvetars@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวภัทรา จำนงค์นารถ - 3453 1122 fvetprch@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นางสาวนภัสสร สุขเกษม - 3453 1122 fvetnss@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นายทนงศักดิ์ สระทองยา - - - fvettns@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นายสน สง่าศิลป์ - - - fvetsos@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นายสุทิน จันทา - - - fvetshj@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นายสุรัง ลาละลม - - - fvetsrl@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นายจำนอง มุกดา - - - fvetjom@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นายสังเวียน หลวงอินทร์ - - - fvetsil@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นายวิชาญ จันทิมา - - - fvetwcj@ku.ac.th
งานธุรการกำแพงแสน นายกิตติพงศ์ แจ้งธรรมมา - - - fvetkoja@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ หัวหน้าภาควิชา 3462 1601,1603 fvetcksn@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ - 3462 1601,1506 fvetswk@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล - 3462 1601 fvetpnt@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ อ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ - 3462 1601 fvetwrp@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ อ.น.สพ.ดร.อาสูตร สงวนเกียรติ - 3462 1601 fvetass@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ อ.สพ.ญ.ศิริพร คงสร้อย - 3462 1601 fvetsks@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ อ.สพ.ญ.ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล - 3462 1601 fvettlk@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ อ.สพ.ญ.ดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร - 3462 1601 fvetphs@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์ - 3462 1601 fvetctp@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ อ.น.สพ.อมรเทพ อาชวกุลเทพ - 3462 1601 fvetata@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล - 3462 1601 fvetskt@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ อ.สพ.ญ.ศุภร ทองยวน - 3462 1601 fvetspty@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ อ.สพ.ญ.ดร.ชลาลัย เรืองหิรัญ - 3462 1601 fvetclr@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร - 3462 1601 fvetkul@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ นางศรีสมัย วิริยารัมภะ - 3462 1601,4206 fvetsrv@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ นายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ - 3462 1601,1203 fvetsuc@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ นางสาวนายิกา ปิ่นเนียม - 3462 1601 fvetnip@ku.ac.th
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ นางสาวจินตนา สระทองขาว - 3462 1601 fvetjns@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร หัวหน้าภาควิชา 69 2521,3431 fvetkns@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข - 69 2523 fvetcpl@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง รศ.สพ.ญ.ดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์ - 3456 1303 fvetsnk@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง รศ.สพ.ญ.อมรรัตน์ ศาสตรวาหา - 69 2524 amornrate@hotmail.com
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์ - 69 2309 fvetatn@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง รศ.น.สพ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี - 69 2403 fvetnrt@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์ - 69 2419 monchanok.vi@ku.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม - 69 1201 fvetkot@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผศ.น.สพ.ดร.ชยกฤต สินธุสิงห์ - 3456 1301-2 fvetcks@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง รศ.น.สพ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร - 69 2522 fvetjpn@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ - 3456 1301-2 fvetjrp@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง อ.น.สพ.ดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร - 69 2420 fvetjdt@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม - 3456 3120 waraporn.a@ku.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล - 69 2424 gunn_kaew@yahoo.com
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง อ.น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร - 69 2418 fvetckt@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง - 69 2318 fvettsj@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ - 69 3128 fvetwwt@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง อ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา - 69 2408 fvetnrs@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง อ.น.สพ.พายุ ศรีศุภร - 69 - payusri@gmail.com
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง อ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม - 69 2315 fvetsrn@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง อ.สพ.ญ.ดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ - 69 2403 psatta99@gmail.com
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง อ.สพ.ญ.ทักษอร ดวงอุไร - 69 2518 fvettso@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง อ.สพ.ญ.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ - 69 2417 fvetstw@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง อ.น.สพ.เสลภูมิ ไพเราะ - 69 - selapoom_ake@hotmail.com
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง อ.สพ.ญ.สิริกุล สุนทรารักษ์ - 69 2417 fvetsrks@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง อ.สพ.ญ.ดร.สถิตภัค นันทสันติ - 69 2518 fvetspn@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง นายจิตรกร วิริยารัมภะ - 3450-2 2112 fvetjiv@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง นางสาวกาวิล นันท์กลาง - 3450-2 2117 fvetgan@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง นายกรไชย กรแก้วรัตน์ - 3456 1412 fvetmad@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง นางสาวกาญจนา ลัดดากลม - 3456 - fvetkal@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง นายศราวุธ อย่างธารา - 69 2407 grear_vt14@hotmail.com
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง นางสาวอุบลวรรณ มัชฌิมาดิลก - 69 2509 fvetuwm@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง นางสาวธารีรัตน์ สถาพรกุลทัต - 69 2407 thareerat_s@outlook.co.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ผศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชา 3458-9 1402 fvetvib@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ รศ.น.สพ.ดร.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ - 3458-9 1402 fvetppu@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ - 3458-9 1402 fvetkcu@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม - 3458-9 1404 fvetpap@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์ - 3458-9 1402 fvetnru@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ - 3458-9 1402 fvetnar@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ - 3458-9 1402 fvetpij@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง - 3458-9 1402 fvetnrtt@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ผศ.น.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน - 3458-9 1402 fvetakb@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร - 3458-9 1402 fvetkkw@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ อ.น.สพ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น - 3458-9 1402 fvetrrj@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ อ.น.สพ.ดร.ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ - 3458-9 1402 Boyvet59@hotmail.com
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ อ.สพ.ญ.ธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์ - 3458-9 1402 fvettpp@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย - 3458-9 1402 fvetptw@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ อ.สพ.ญ.ดร.นวลอนงค์ สินวัต - 3458-9 1402 fvetnan@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ อ.สพ.ญ.สิทธิณี กุลประเสริฐศรี - 3458-9 1402 Jubjub.sk@gmail.com
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ อ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก - 3458-9 4202 fvetmksu@gmail.com
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ อ.สพ.ญ.ดร.ยลยง วุ้นวงษ์ - 3458-9 1402 fvetyyw@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ นางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ - 3458-9 1212 fvetwich@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ นายสุธี รัตนภิรมย์ - 3458-9 1413 fvetsur@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ นางสาวอรวรรณ์ บุตรดี - 3458-9 1402 fvetorb@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ นางภัทรา มูลจิตร - 3458-9 1402 fvetpas@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ นางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม - 3458-9 1402 fvetsts@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ นางสาวอัญชลี หุรุวัลย์ - 3458-9 1402 fvetalh@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ นางสาวอัญชลี หุรุวัลย์ - 3458-9 1402 fvetalh@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข หัวหน้าภาควิชา 3450-2 1501 fvettrr@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส - 3450-2 1501 fvetpia@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม - 3450-2 1501 fvetwkc@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ - 3450-2 1501 fvetnit@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ผศ.น.สพ.ดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์ - 3450-2 1501 fvettnp1@yahoo.com
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ - 69 1215 fvetkata@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล - 3450-2 1501 fvetarl@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ - 3450-2 1501 fvetacp@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ผศ.สพ.ญ.นันทวัน ญาติบรรทุง - 3450-2 1503 fvetnwy@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า รศ.น.สพ.อดิศร ยะวงศา - 3450-2 1509 fvetady@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ - 3450-2 1501 fvetjss@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์ - 3450-2 1507 fvetscs@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี - 3450-2 1501 fvetpos@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ผศ.สพ.ญ.วันดี เที่ยงธรรม - 3450-2 1508 fvetwdr@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า อ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข - 3450-2 1501 fvetktp@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า อ.น.สพ.จตุรงค์ วงศ์สนิท - 3450-2 1501 fvetjrw@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า อ.สพ.ญ.ดร.นิอร รัตนภพ - 3450-2 1503 fvetnor@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า อ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา - 3450-2 1501 fvetmtcd@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า อ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี - 3450-2 1501 fvetstr@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า อ.น.สพ.อนวัช แสงมาลี - 3450-2 1501 fvetaws@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า อ.สพ.ญ.ดร.สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์ - 3450-2 1501 fvetspsr@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า นายสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์ - 3450-2 1203 fvetsob@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า นายพรรษกฤช สุขหงษ์ - 3450-2 1505 fvetntsh@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า นายสุพจน์ อาวสกุลสุทธิ - 3450-2 3467 fvetspa@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า นายวิทย์ เสิศแสง - 3450-2 3467 fvetwit@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า นายสุรพงษ์ เป่าเลี้ยง - 3450-2 3467 fvetspp@ku.ac.th
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า นางอุบลวรรณ เอกทุ่งบัว - 3450-2 1501-2 fvetuba@ku.ac.th
หน่วยงานสัตว์ทดลอง กำแพงแสน ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ รักษาการหัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง กำแพงแสน - 1401-2 fvetnar@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน 3450-3 1402 fvetakb@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางเบ็ญจวรรณ แสนทรัพย์สิริ - 3450-3 1201,6104 fvetbek@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นายประกรณ์ จาละ - 3450-3 1510 fvetpkj@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นายสมยศ ก้านขุนทด - 3450-3 1203 fvetsyk@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางพรดี ลิ้มทองสุข - 3450-3 1203 -
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์ - 3450-3 1207 sakunap@hotmail.com
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางสิริลักษณ์ จาละ - 3450-3 1207 fvetslj@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางสาวนงเยาว์ ดอนสมไพร - 3450-3 4206-7 fvetnyd@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางมนธิชา สุวรรณวงค์ - 3450-3 1203 fvetmtc@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางสาวกุลิสรา สุขีวงศ์ - 3450-3 1201,6102 fvetklsr@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางจุฑาพันธ์ บัวเรือง - 3450-3 1201,6104 fvetjtp@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นายภัทราวุธ แสงนวล - 3450-3 1207 fvetpwsn@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นายภัทราวุธ แสงนวล - 3450-3 1207 fvetpwsn@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางสาหร่าย พูลเพิ่ม - 3450-3 4206-7 fvetsrpo@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางสาวฉัตรนภา จันทร์มีเทศ - 3450-3 1204 lemom_fino@hotmail.com
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นายสหธัช พุทธปฏิโมกข์ - 3450-3 6105 sahathat_p@hotmail.co.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางสาวธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล - 3450-3 6105 tkaminsonsakul@gmail.com
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางสาวสุนทรี กลมเกลี้ยง - 3450-3 1201,6104 fvetsrkl@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางสาวพัชริน ขุนรุ่งเรือง - 3450-3 1201,6104 fvetprkh@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นายจอม รื่นนุสาร - 3450-3 1201,6104 -
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางสาวน้องนิด เก้าลิ้ม - 3450-3 - linlinfuyong@yahoo.com
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางสาววาสนา จิตรประสง - 3450-3 4206-7 -
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นายวิชญ์วิศิษฏ์พงศ์ มณีจันทร์ - 3450-3 1201,6104 fvetvom@ku.ac.th
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน นางสาวยาจิต วรพรภิชัย - 3450-3 1207 chiewcheiw@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์ ผู้อำนวยการ รพส. มก. บางเขน 69 2309 fvetatn@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข รองผู้อำนวยการ รพส. มก. บางเขน ฝ่ายบริหารและหัวหน้าแผนกอายุรกรรมรังสีวินิจฉัยและคลินิกเฉพาะทาง 69 2523 fvetcpl@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์ รองผู้อำนวยการ รพส. มก. บางเขน ฝ่ายวิชาการและหัวหน้าแผนกศัลยกรรม 69 2419 monchanok.vi@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน รศ.น.สพ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร รองผู้อำนวยการ รพส. มก. บางเขน ฝ่ายเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ 69 2522 fvetjpn@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน อ.สพ.ญ.นิยดา ล้านทรัพย์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพส. มก. บางเขน แผนกอายุรกรรม 69 4701 fvetnydl@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.สิรันดร์ ถึกอ่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพส. มก. บางเขน ด้านมาตรฐานคุณภาพ รพส. 69 3216 tsirun@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.วิจิตร สุทธิประภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพส. มก. บางเขน ฝ่ายประสานงานวิชาการ 69 3202 doctor_gott@yahoo.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ทิพยพร ตรีพุทธรัตน์ - 69 3426,3427 fvettit@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ชเนตตี จันทิก - 69 3313,2306 fvetctc@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.พิมพ์ใจ เต็มวิจิตร - 69 3101-4 Ptemwichitr@yahoo.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.บดินทร์ ติระพัฒน์ - 69 3306 fvetbdt@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.เกษตร สุเตชะ - 69 2338 kasetvet57@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ณัฐเนตร ศรีตระกูล - 69 3309,3312 fvetnnsk@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.จนัธ นิยมสุจริต - 69 3202 jackvet60@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.นิพนธ์ วงศ์ประเสริฐ - 69 3131 fvetnpw@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์ - 69 2708 good18vet@yahoo.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.นภสินธุ์ จินดาวัฒนะ - 69 3309,3312 nsj42@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ณัฏฐิกา โกฏแสง - 69 3216 fvetntk@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.อนัญญา พงษ์ประดิษฐ์ - 69 3128 ananpo@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.สิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา - 69 3414 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.โอสธี เดชกัลยา - 69 3436,3437 fvetotd@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.จักรินทร์ สัทธาธรรม - 69 3216 fvetcrs@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ - 69 3306 l_pakthorn@yahoo.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย - 69 3216 nuttyvet@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ภัทรวดี ธรรมสถิต - 69 3431,3434,3501 grace_markmix@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.นภาภรณ์ เสนารัตน์ - 69 3216 fvetnps@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.ทศพล องค์วิเศษไพบูลย์ - 69 3409 leedonghodz@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.คาริน วิชชุกิจ - 69 3436,3437 vichukit_6@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.ธีทัต ตั้งปกรศักดิ์ - 69 3128 Fukosk120@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ลาวัลย์ หล้าสุพรม - 69 3314,3315 sayhi_pumpkin@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร - 69 3120 koi30267@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล - 69 2338 ladawan_nong@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ทักษอร จำนาญศิลป์ - 69 3505 the_kaew_devil@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.นาถปรียา เพิ่มเจริญ - 69 3427,3425 netpreeyaohm@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.วีรดา วชิโรดม - 69 3410 vadaivadee@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.กนกพร กิจวรพงศ์ - 69 3427,3425 kkitvorapong@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.กนกวรรณ คิมรัมย์ - 69 3505 drkimgolf@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.นิธิดา บุญวิทยา - 69 3216 Ceo_lastomota@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.เบญจางค์ หาเคน - 69 3216 nayreddevil1985@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.เกตุแก้ว วาสนาสุข - 69 3216 taro_kate@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.อัญชุลี ดุลชาติ - 69 2110,3329,3333 anchuying@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.อัญมณี ช่วยบำรุง - 69 3306 anyachyb@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.พิชญา พงษ์วิรัตน์ - 69 3216 Mateja_1985@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.พจณิชา อนัคกุล - 69 3314,3315 sillymemy@@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.ธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร - 69 2338 estel1819@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.สุธาสินี บุญยินดี - 69 3415 Tarnsb45@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.นวลวรรณ รุจิเรขาสุวรรณ - 69 3309,3312 Nuanwantuckvet69@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ปิยธิดา อาจอ่ำ - 69 3216 kataiyerm@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.กนกวรรณ เกิดวุฒิ - 69 3306 ket.2710@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.ณัฐณัฎฐ์ อินทรพิทักษ์ - 69 3306 ARTICCERCLE@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.พิทักษ์ อนุสรณ์ - 69 3216 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ชวพร ต่อศรี - 69 2338 kinko_jang@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ธิติกานต์ ลายละเอียด - 69 3101-4 makikoto@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.จรรยาภรณ์ ธัญกานต์สกุล - 69 3427,3425 dew_spinel@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.วิณัฐภัคสินี วิบูลย์จันทร์ - 69 3128,3018 bestzii3@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.กษมาภรณ์ หุตะจินดา - 69 2119 rutherino@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.สุทธิพงศ์ เพ็ญไพรัตน์กุล - 69 3101-4 sung2429@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.พลวัต จริยรังษีรัตนา - 69 3101-3 mitsulo@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.ธีรภัทร์ ธัญภัทรานนท์ - 69 2205,3202 lan_rete@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.สินทร์ ชีวหิตานนท์ - 69 3101-4 sintvet4@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.วิภาวี ตรีศักดิ์ศรี - 69 2103 viphavee.t@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.พราวัน ทรงประยูร - 69 3101-4 i.muse.vet@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ติราภา รัตนเมธี - 69 3101-4 som_eday@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.ธีรวัชร กฤษฎาสิมะ - 69 3314,3315 kritsadasima@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.พิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์ - 69 3333,2813 pichanun.lin@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.สมิทธ์ พงศ์เจริญวาณิชย์ - 69 3101-4 aluminium_l@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.นรินทิพย์ บัคแลนด์ - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.เมลานี สุขสำราญทวีรัชต์ - 69 3101-4 may_knw35@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.พุฒิณี แสงมณี - 69 3101-4 arichanmashi@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.ภาคภูมิ บุศยพลากร - 69 3101-4 yok2545@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.กฤตจิต พันธุ์นิธิ - 69 3162,3101 shiwawa_pun@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.วรางคณา พร้อมสถิตย์ - 69 3101-4 warang_dao@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.ณัฏฐ์ธิติ วิไลรัตน์ - 69 3101-4 nathiti.w@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.พรรณพร พุทธาพร - 69 3101-4 onlyoil1@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.นันทิยา เจริญรัศมีโสภา - 69 3101-4 abstract-shadow@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ฐาปณีย์ ชื่นงาม - 69 3101-4 Thapanee2442@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.อธิจิต กองจันทร์ - 69 3101-4 jorjunekj@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.กษีร สรรพานิช - 69 3102 vvhernz.vet@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน น.สพ.ยศนันท์ สุขใหม่ - 69 3101-4 chain_23@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.พิรญาณ์ ใจยั่งยืน - 69 3101-4 babybeam89@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.พิมพ์ เอนกวนิช - 69 3101-4 pimm.a@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.ภาสินี สกุลชาติวุฒิ - 69 3101-4 jajaa-29@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.สุพิธาน์ สุนพงศรี - 69 3101-4 supita.pete@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.นนท์สภรณ์ ปิติกถา - 69 3101-4 La_le_Be@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน สพ.ญ.จุฑารัตน์ ภักดีนิตย์ - 69 3162,3101 jutarush@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ลอยนภา - 69 2329 fvetpsc@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวสุพรรษา แก้วมงคล - 69 3427 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวพัชรอร บุญเข็ม - 69 3162 nidty@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวลลิตา ลัยเกตุ - 69 3216 nidty@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวคมขำ พละเจริญ - 69 3216 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายนพพล บุญตัน - 69 3128 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววรรณภา สุนา - 69 3421 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวพรพรรณ ประสิทธิ์ธนาพร - 69 3505 marukopoon@yahoo.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวศิวะพร ภู่เต็ง - 69 2103 poohpril@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวพรวิภา ใบใหญ่ - 69 2119 bim_amote@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวนุวดี แสงเรือง - 69 3505 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววิลาวัณย์ วันราชัย - 69 2119 twinbangkeaw@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวพิสมัย หนูน้อย - 69 3216 painaimaha1@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวสุรัสวดี ไกรนิตย์ - 69 3216 vetnurseku7@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววิจิตรา ชูทรัพย์ - 69 2136,3172 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวปิยาภรณ์ คงคำ - 69 3505 phung_22@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวน้ำทิพย์ สุระพงษ์ - 69 3505 i_am_am7433@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวจันทนา ภัทรประทีป - 69 3505 pattaraprateep@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวเอมมิตา มงคลเดช - 69 3216 popemmita@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวปฐมา คงนิวัฒน์ศิริ - 69 3132 praewtummy1989@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวอุไรวรรณ โต๊ะมุตกิจ - 69 3216 sweetlovenaniie@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวปนัดดา คงจันทร์ - 69 2329 fern_ku_biozoo@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวสมฤดี สมมาตย์ - 69 2329 ultrafan_g@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวบุษกร สหวรเมธี - 69 2119 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวชลิดา มณีวิหค - 69 2136,3172 ap_ple_07@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายพงษ์พัฒน์ จารุพงศ์ - 69 3505 Rage_DRAGON04@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวอังคณา จำชา - 69 2136,3172 aannnggg_797@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวกิติสุดา โพธิสิทธิ์ - 69 3617 kitisuda_patisit@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวสุดสาคร สุปะไตย - 69 3617,3623 Sudsakornm2m@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววัลคุณา รัตนสถาน - 69 3505 wankuna665@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายทัชชกร เห็นสว่าง - 69 2119 bodysqare@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวณัฐธิดา รุจิเทศ - 69 3128 Janelay_b@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวนภารัตน์ มากสมบูรณ์ - 69 3513,3514 KWANNOY2521@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวพนิดา นิ่มน้อย - 69 3216 panidanimnoi@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวศิริทิพย์ ทองกัน - 69 3505 Thursdayoct@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวณัทปภา หน่อแก้ว - 69 2119 n.nutprapha@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวณัฐรุรี คำชมภู - 69 2338 zaonon@icloud.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวปิยวรรณ ธนะเพิ่ม - 69 3436,3437 piyawan_bright@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวกชพร กาญจนาศรี - 69 3314,3315 rakjungkajanasri107@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายชัยวัฒน์ โสวภาค - 69 3162 iceceyoo2531@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวสุภาพร เหลาสา - 69 3505 osc51_no42@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวจิราภา รัตนภานพ - 69 3216 iimootonii@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวนพรัตน์ ตันธนาทิพย์ชัย - 69 3617,3623 noppharat.tnc@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวชิดชนก หนุนอนันต์ - 69 2136,3172 anancnok@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวกัลยา สอนเมือง - 69 2136,3172 Sonmuangk@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวสุพัตรา จงเจิดศักดิ์ - 69 3505 pudd4634@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวอารยา ภักดี - 69 2119 lninyo_55_huhu@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายภูมิศักดิ์ วิสิลา - 69 3408 Phummisak_@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายสถาพร เอี่ยมเพ็ชรรัตน์ - 69 3617 mosku70@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวรัชนีย์ โชติอิ่มอุดม - 69 3505 boattylovelyme@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวกัลยารัตน์ อรุณศรี - 69 3309,3312 Kubkib2560@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวนุชเนตร ทองโสม - 69 2119 Snoopy_030810@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวณัฐ เรืองศรีศุภพงศ์ - 69 3431,3434 makuates_zung@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายวสวรรษ วุฒาพาณิชย์ - 69 3505 wind_g_master@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวกนกกาญจน์ กาญจนประภาส - 69 3162 kanft@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวจันทนา วิวัฒน์โชติพร - 69 2136,3172 w_janthana@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวธมลวรรณ ทศปารมีญาณรุจี - 69 3427 Katesilvez@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววิภารัตน์ หนูวงษ์ - 69 3216 wpr.yui@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวรัชฎาวรรณ สุริปาลวัฒน์ - 69 3162 graphoo@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายพนมกร พฤกษะวัน - 69 2119 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวสุวดี ประวาศวิล - 69 3216 Suwadee_eng@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวดวงนภา อ่อนน้อม - 69 3216 Onnom_d@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายภารดา ณ นคร - 69 2119 p_nanakorn1990@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายธนวิทย์ ฤกษ์วีรี - 69 3513,3514 tong_217@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวศจี กรเกษม - 69 3436,3437 Sajcekornkasem@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวกรกมล วีระพันธุ์ - 69 3309,3312 p_plloy@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายณัฐพนธ์ นุ่มคุ้ม - 69 3423,3101-4 nattaponnoomkoom@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววรรณา จุเส้ง - 69 3162 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวชิดชนก คัมภิรานนท์ - 69 2329 lion-wrn@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายธนโชติ ตั้งพรทวี - 69 3408,2103 thana_zeal@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางพิกุล ตุลาทอง - 69 2311 noklek_2507@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางฐิตารีย์ ดิฐไชยพงศ์ - 69 2308 fvetchy@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวกันต์ดารินทร์ เที่ยงธรรม - 69 2311 nampoo_1218@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางจารุมล กิติคุณ - 69 2305 fvetsyr@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวสุรีย์พร กลีบเกษร - 69 2111,2115 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวอรนุช หอมจันทร์ - 69 3617 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวนพรัตน์ กาบตุ้ม - 69 2119 noparat58@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวกรชุลี สินอนันต์ - 69 2310 genezyjeen@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวศรินญา บูรณวงศ์สวัสดิ์ - 69 2310 lovenana_bb@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวนภณัฐ ภูดิธนนันท์ - 69 3106 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายจิรัฏฐ์ ธรรมรัชสุนทร - 69 2119 jirush.54@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวพัชรี ยศนอน - 69 3128 p_yotnon@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววิภาพร ขำเนตร - 69 2311 lovelyaey_ad@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางกานต์ธีรา คิม - 69 2330 kimkanthirakim@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววรัมภา สังทรัพย์ - 69 2330 Kwangrampha@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวชิดชนก หาญกลาง - 69 3216 chitchanok_aoom@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวนฤพรรณ สนธินุช - 69 3728 Narepan@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวอารีวรรณ ปั้นเขียว - 69 3726 areewanpankeaw4@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางธนภร วงศ์ชัย - 69 3502 saw.gaga@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายโกมล แสงอินทร์ - 69 3131 komole119@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายภาสกร บินชัย - 69 3602 pbinchai@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวจิราพร ฉายศรี - 69 3131 noynoo53@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวพัชรา มีศิริ - 69 2307 fvetprm@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวกุลิสรา ปุริทาสังข์ - 69 2111,2115 kulissra65@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายนิสสรณ์ ขุมทรัพย์ - 69 2111,2115 pednoi02@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางศรีสุดา มณีจันทร์ - 69 3216 meawjung78@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางปฤษณา โอแก้ว - 69 2111,2115 oooakooo@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวฐาปนี คชโคตร - 69 2111,2115 std55010970119@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวอัษฏาพร อ้นจีน - 69 3103 newonjeen@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวชนัญชิดา พันธุ - 69 3102 yokoolman1930@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววรรณา กลิ่นบัว - 69 3101 todtoo_nana@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวสาริณี มณีจันทร์ - 69 3104 Sarineejung@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวชลธิชา สนธิ - 69 3727 Love_DD2012@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวศิริพร ทองกลัด - 69 3105-9 25toon25@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางจินตนา เอี่ยมจำรูญ - 69 2127-8,3318,3406 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางณปภัช อัฎฐกรเมธี - 69 3105-9 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวนิชาภา ศิริงามเมือง - 69 3105-9 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวเบญจวรรณ เกิดศรี - 69 3105-9 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายธนกฤต ละออ - 69 2127-8,3318,3406 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววิริศรา พรประสิทธิ์แสง - 69 3501 Wirisara_love@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววิราวรรณ บุญไทย - 69 2127-8,3318,3406 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางประไพ ผดาวัลย์ - 69 3114 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวนงเยาว์ มากรุ่น - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวภูริชา ชัยคำภา - 69 3421 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายเผดิม เจ้าสุวรรณ์ - 69 3617,3623 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางไพย์วรรณ์ มารยาท - 69 3617,3623 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวดวงพร รอดพิทักษ์ - 69 3617,3623 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางเจริญพร พลายประเสริฐ - 69 3515,3516 jum222512@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวดวงรัตน์ พูลรักษ์ - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวลำพูน ชำนาญ - 69 3515,3516 lumpoonlex@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางนวนจันทร์ รัตนกุล - 69 2127-8,3318,3406 lumpoonlex@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายอิศเรศ สิงหไพศาล - 69 2103 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายจิระวัฒน์ มณีจันทร์ - 69 1105 Aung108@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววาสนา วงษ์ละม้าย - 69 2127-8,3318,3406 fvetwnw@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายพิสุทธิศักดิ์ คำพิลานนท์ - 69 3406 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาววรรณภา มีลือวรรณ - 69 3105-9 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายธนาพล กลิ่นอำไพ - 69 3104 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายเริงฤทธิ์ ชูประจง - 69 3724 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายสำเริง น่วมแก้ว - 69 3128 truang_11@hotmail.co.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายประภากร ปานศิริ - 69 3128 allyhatremain5@icloud.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางบังอร แสงสุข - 69 3216 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ - 69 2119 apisitt890u@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางปราณี ปานศิริ - 69 3515,3516 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวพัสดา ยาทองไชย - 69 3216 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวนันทวรรณ เกตุมะยูร - 69 3306 roces_girl99@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวพิมพ์ชนก สิงหศักดา - 69 3306 pimchanok_654321@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวอรอนงค์ เมืองแสน - 69 3505 yuiyuii2536@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวพรมณี ยิ่งมีมา - 69 3505 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวสิริกานต์ สร้อยศรีทอง - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายกรกช ฉายบาง - 69 3505 Kkorakoch@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวเกสรินทร์ เงินเจริญ - 69 3617,3623 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายณัฐพล อมาตยกุล - 69 3128 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายทัศนพงษ์ ฟุ้งเฟื่อง - 69 1105 peck_TK@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวประนอม พยัคโฆ - 69 3438 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายณัฐพงษ์ ทิมเมือง - 69 3314,3315 Deaw_z10@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวณัฐสินี พิชิตพลไชย - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายปรีชา มารยาท - 69 3162 Sunturtle@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายนัทวี ปุริทาสังข์ - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายธนาวัฒน์ เกตุจัตุรัส - 69 2338 Jimthanawat@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายอาทิตย์ จิตร์เหิม - 69 3128 silverayleigh55@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายอรุณ ยมนา - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวนาตยา เรืองนาม - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวณีรนุช อินเปล่ง - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายวัชริศ เพ็ชรคุ้ม - 69 3162 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายประสิทธิ์ มาดบดินทร์ - 69 3617,3623 bing25333@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวจันตรา มะโน - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวพิจิต พันธุ์พาณิชย์ - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวกาญจนา ปานยิ้ม - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายมลชัย ประเศรษฐานนท์ - 69 3162 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวสมิตานัน พานทอง - 69 3617,3623 Smitananpanthong@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวโชติกา กานตพงษ์พันธุ์ - 69 3216 Apisitm@sitem.co.th
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางสาวภัสราภรณ์ โอภาตะวงศ์ - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายสุรศักดิ์ เลาหกวีกูล - 69 3101-4 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายธนาธรณ์ นิติสาขา - 69 3505 SmBiwza@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางยุพิน เอมบำรุง - 69 3216 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นางชื้น ย้อนโศกสูง - 69 3216 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายเสกศึก ชดช้อย - 69 3111 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายมณฑล เอมบำรุง - 69 3724 -
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน นายอำนวย กลีบเกษร - 69 3724 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี ผู้อำนวยการ รพส. มก. กำแพงแสน 3450-2 1501 fvetpos@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวกมลวรรณ สระทองกู - 3450-2 2103 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวกมลวรรณ ศิริชัย - 3450-2 2101 tangmo_ks34@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวกรรธิมา พัดหนองโพธิ์ - 3450-2 2101 flyimg_pinky@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวกรองแก้ว ล้ำเลิศ - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางกฤษณะ ทองดอนเหมือน - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวงามพิศ พันธ์แก้ว - 3450-2 2101 pea.12@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายจำรัส ใจขำ - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายจีรนันท์ ดอนสมไพร - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ - 3450-2 2117 fvetjur@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวจุไรรัตน์ จิระเปรมสิริ - 3450-2 2108 fvetjrr@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวฉัตรธิดา ปานพรม - 3450-2 2101 moo_breezo@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายณรงค์ศักดิ์ ไวพจน์ - 3450-2 2108 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวณัฐธยาน์ หนูนันท์ - 3450-2 2117 nu_amper@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน น.สพ.ณัฐพล เมืองทอง - 3450-2 2108 fvetntpm@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางดวงนิตย์ พินิจการ - 3450-2 2101 fvetdnp@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวตวรรณ กรจิรจินดา - 3450-2 2201 fvetknkw@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวธนัชพร โสดา - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน สพ.ญ.ธัญลักษณ์ ศิลุจจัย - 3450-2 2101 nomnam_noi@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายนพพร วงษ์อุฐ - 3450-2 2108 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางน้องนุช เล่าเปี่ยม - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน น.สพ.นักรบ พัฒนผล - 3450-2 2101 fvetnrpp@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน สพ.ญ.นัจพร แจ่มจันทร์ - 3450-2 2101 oilet@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายนัฐพล กรจิรจินดา - 3450-2 2201 nat_mk@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายนิวัฒน์ แดงกระจ่าง - 3450-2 2112 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวนุสรา รวดเร็ว - 3450-2 2101 mikky_mammoos@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางประวีณา ภูบัวเพชร - 3450-2 2201 fvetpnp@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวปรีดาภรณ์ สระทองกู - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวปัทมพร สระทองยอด - 3450-2 2109 fvetpps@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายพร ตาก้อง - 3450-2 2108 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายพรชัย สระทองพลอย - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวพัชรนันท์ สุวรรณประเสริฐ - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์ - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวพิมพ์ใจ เรือนนุช - 3450-2 2117 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน สพ.ญ.มณฑนิตย์ ศิลปวิทย์ - 3450-2 2101 fvetmns@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางมาลี แก้วงอก - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน สพ.ญ.เมญาณี กาญจนพันธุ์ - 3450-2 2108 dao_kayoys@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายไมตรี อ้นพรม - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวยุธิมา คะชา - 3450-2 2102 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน สพ.ญ.รติกร บุตรชา - 3450-2 2101 sweetpurslane@yahoo.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวรัชดาภร สระทองยา - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางรัตนา มากงลาด - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางรุ่งแสง แสงรัตนวิโรจน์ - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวลลิตา น่วมเอี่ยม - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน สพ.ญ.วรรณนิศา มีภู่ - 3450-2 2101 Kungowon@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน สพ.ญ.วรัฏฐา บุญทุบุญ - 3450-2 2101 iwasbornonapril@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน สพ.ญ.วลัยพรรณ ทรงสุวรรณกิจ - 3450-2 2101 Kuiii_no@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน น.สพ.วัชรพล ปฐมสกุลวงศ์ - 3450-2 2108 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาววิราวรรณ จรอนันต์ - 3450-2 2103 fvetwlw@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวศิริพร สระทองเอก - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสไบ อุ่นศิริ - 3450-2 2117 fvetsba@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน น.สพ.สมิต ศรีสำราญ - 3450-2 2108 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวสาวิตรี วันอยู่ - 3450-2 2201 nat_mk@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวสินีนาฎ วงษ์อุฐ - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสุจิตรา ศรีวรานนท์ - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวสุธาสินี นิลตะโก - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายสุนทร ปานดียิ่ง - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวสุมาลี บุญสุวรรณ์ - 3450-2 2102 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายสุเมธ ทองพราย - 3450-2 2101 Sumal_56@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวอณัศยา ใจดี - 3450-2 2101 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน สพ.ญ.อัญชิสา สุวิสิทฐ์ - 3450-2 2101 mew_beeber@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวณีรนุช เดชเจริญยศ - 3450-2 2103 intg_toggle@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวถิรนันท์ วิสุทธิกุล - 3450-2 2103 Thiranunwisuttikul@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายพัฒน์ พันธุ์เจริญ - 3450-2 2103 haha_pat@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวศจิกา สีงาม - 3450-2 2103 Spectrum_pen@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวมะลิษา สันตวะกุล - 3450-2 2103 -
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายธนวัฒน์ ขาวเอี่ยม - 3450-2 2103 kunaonlove-vet@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นายธงชัย สระทองคาน - 3450-2 2103 fvetcsr@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน นางสาวมนภรณ์ เกษรศรี - 3450-2 2103 waan.mnp@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ อ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข ผู้อำนวยการ รพส. มก. หนองโพ 3450-2 1501 fvetktp@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวภูริกา เซี่ยงจ๊ง - - - fvetpus@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวมยุฬมาศ ภวพงศ์สุภัทร - - - fvetknpp@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวจิราพร รักดี - - - puki1327@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวเพ็ญแข โพธิ์เงิน - - - fvetpkp@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาววัชรินทร์ ปานกิจเจริญ - - - watcharin_tent@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายมนตรี จันทรดี - - - lex_nongly@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวสุภาวดี ทองงาม - - - fvetsdt@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายธีระพงษ์ บุญเติม - - - T_boonterm@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวปัญญวดี ศรีตุลา - - - kurama_p@yahoo.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาววิภาดา วีระกิจพานิช - - - yolk_egg56@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวกันต์กมล เพาะผล - - - aom_k59@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวอารยา งามเชิดตระกูล - - - araya_vet68@hotmail.co.th
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวสุขุมา เสงี่ยมสุนทร - - - sukie_mk@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวนิรมล มิ่งโมฬี - - - bubedo_bnk@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายชัยสิทธิ์ สุขสวคนธ์ - - - meaw_38@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวปิยะพร ตั้งบริบูรณ์สุข - - - hermyne@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวจุฑารัตน์ อภัยกาวี - - - Jutatanapai@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวนุจนันท์ เสรีประชารัตน์ - - - nutchanoe@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวปิยาภรณ์ ผลงาม - - - pp_tatao@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือฟู - - - joo_b-j_ang@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายธนกฤต บุณปภัสณ์ - - - babesia_m@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายทวีศักดิ์ พุกจีน - - - taweesak_tery@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวสุดาพร จันทร์สุข - - - sudaporn1232@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวเบญจมาศ ศรีอ่อน - - - ayajung_chem@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาววิมพ์วิภา เส็งสาย - - - wiim_25@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางธนวันต์ สระทองจิน - - - p’umtanawan1988@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวทิพบุษฏ์ อร่ามรัตน์ - - - fvettba@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวภัทรนันท์ คูเจริญไพศาล - - - numlaiizp@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางฐิภาณัฏฐ์ จันทร์ทัน - - - thipanatct@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายสุรเชษฐ์ ฉายะเจริญ - - - chetgodbrahma@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวมนัญญา สกุลชาติวุฒิ - - - boobee_jj@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายนภัทร พงศ์บุตร - - - soccerman.ynwa@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวพัชรินทร์ ศรีสุวรรณ - - - patcharin.pu123456@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวฐิตสิริ จูประสงค์ - - - thita9544@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวณัฐพร เยาวมาลย์ - - - mattapern@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวอนัญญา ฉิมอ่อง - - - Aomananya1412@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายวีระพจน์ อร่ามรัตน์ - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางภัสรัญ ศรีวรนารถ - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายรณพีร์ อยู่ดี - - - note098095@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวพนิดา พิพัฒน์อรรณพ - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสุภาพร ใสใหม - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวหนึ่งฤทัย อร่ามวัชรวงศ์ - - - nung1np@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวทิพรัตน์ เจริญสุข - - - thidarat.thipparat@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวสุรีย์ อินทร์อ่อน - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวมนัสสยา เนตรบูรณะ - - - manutsayatang@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวจิตรลดา ไทยมีสุข - - - Jitlada_plu@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวขนิษฐา สังพลาบ - - - kwang6953@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวยลดา อักษร - - - katin0710@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายเอกชัย สร้อยน้ำ - - - fvetacs@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสุนันท์ คำเลิศ - - - fvetsuk@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวปพิชญา เพ็ชรเกิด - - - b-shoon23@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาววาสนา จาวเจริญศรี - - - aoy_wassana@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายศุภชาติ ปานเนียม - - - fvetshp@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวจิรนิจ เจริญสวัสดิ์ - - - softonion@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวคนัมพร มุ้งทอง - - - weacy_fahzai@yahoo.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาววาทินี กุลประสูติ - - - yokwati@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวชนิตา สุจริตธัญตระกูล - - - ptoptof@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวชุติมา ชาตรูปกานต์ - - - I_am_ple_8@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายไพโรจน์ ปรีเปรม - - - pop_aw@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวมุกดา ช่อเหมือน - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายยุทธนา จันทเวช - - - yuitana13312@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นางสาวปรานี จันทร์งาม - - - Pra16351635@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายฐิติวิชญ์ ช้างเทศ - - - Thitiwich_goodboy@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ นายภาสวัฏ ทำมาหากิจ - - - Pt75.eagle@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน น.สพ.วันชาติ ยิบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ รพส. มก. หัวหิน - - prim_vet@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน น.สพ.ดิศดนัย เพ็ญชรี - - - bestakung_12@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน น.สพ.อธิพจน์ เจริญสรรพพืช - - - atpvet68@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน สพ.ญ.ธนภรณ์ นิพัทธโสภณ - - - yiem_nbd@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายณัฐ ด่านพนัง - - - nutty_hunger@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวปาริชาต ตะโลกลาง - - - fvetpct@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายธนภัทร์ แซ่ซิ่น - - - blacksheep98@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาววราลี คงกระพันธ์ - - - waraleekonggrapan@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวพรพรรณ พุ่มพวง - - - pp140226@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวทยาวีร์ คงทอง - - - fvettvk@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายอนันต์ เพชรสีงาม - - - namkhoa09@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสุปรียา พิมพ์อาภรณ์ - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางรัชณีวรรณ แสงฉาย - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางโสภี เกษณียบุษ - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวกีรติ มงคงมาลย์ - - - it_arik@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวอริศ อารีกุล - - - fvetara@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวอุบลพรรณ ขันทรัพย์ - - - oil_36@hotmail.co.th
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวอลิษา โยธิกา - - - kai.yotika@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาววรัญญา ยอดศิริ - - - ywaranya14@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายภาคิน เกตุแก้ว - - - pakin1one@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายกิตติชัย คำโพธิ์ - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวจริยา ขาวสุข - - - annanny679@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางแสงเดือน เฉลิมมงคลวาร - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวขวัญชนก เนื้อนุ่ม - - - khwan_27hh@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวสาวิตรี ทองมาลี - - - sawitree_1991@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวศิริภัสสร จิรศิริชุติสรา - - - fvetssn@ku.ac.th
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวอรวีร์ บุญเสนา - - - orawee713@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวชนากานต์ สังข์ทอง - - - Honey_Beez89@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายณรงค์ชัย พูนทรัพย์เจริญ - - - pub_plishing@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาววงศ์สุดา ยาละ - - - tangmoo927@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายบุญประพันธ์ เนียมมาลัย - - - nboonpra@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายชาลี ลีชีวะ - - - Chalee712@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวศุภานัน ก่อสกุลใหม่ - - - hima.taiyo@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวกฤษณา เฉลิมมงคลวาร - - - beawfon12@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวชุติกาญจน์ แก้วถาวร - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวภาวิณี เหมือนอ่วม - - - pharmacy.HuaHin@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวรุจิรัตน์ แดงกระจ่าง - - - aaaf2456@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวสุพรรณี ศรีวงศ์ - - - hotlow002@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายพันธิวา คำพันธ์ - - - phanthi@windowslive.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวน้อย ชื่นหมื่นไวย - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาววรรณวิมล บุญเหลา - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวอนา พรมมาฤทธิ์ - - - i_amanaiii3@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายฉัตรินทร์ ชนะฤทธิชัย - - - humanham@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวธนมน ภพพินิจ - - - pongpond_ni@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวเทพโสภา อัศวธีระเกียรติ์ - - - nging.nong@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวพลอยไพลิน พั่วพันธุ์ - - - ploypailin.ph93@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายจักรพันธ์ จิราพรศรี - - - -
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวจิรัชญา เถาว์ที - - - krissana100@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายกานต์ ดวงตาทิพย์ - - - duangtathip_k@yahoo.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นางสาวอรุณวรรณ ใจสุข - - - farzaza-1@hotmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายจักรพงษ์ วรรณสมบูรณ์ - - - ellahanman@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน นายนิกันต์ แก้วสามสี - - - dong_sx@hotmail.com