การประชุมร่วมระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Chungnam University และผู้บริหารเมืองใหม่ Naepo ประเทศเกาหลีใต้ ณ ศาลาว่าการเมือง Naepo โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Chungnam จะนำ model การบริหารงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมี 2 วิทยาเขต มาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการในเมืองใหม่ Neapo ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกำแพงแสน หนึ่งในกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ Kasetsart University และ Chungnam National University