1.ขั้นตอนการยื่นขอโครงการ | คลิกที่นี่

2.การสร้างวิธีดำเนินการมาตรฐาน | คลิกที่นี่

3.SOP - 02 : ขั้นตอนการยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ | คลิกที่นี่

4.SOP - 04 : การรายงานความก้าวหน้าของโครงการหลังจากได้รับการรับรอง | คลิกที่นี่

5.SOP - 05 : ขั้นตอนการพิจารณาโครงการเร่งด่วน | คลิกที่นี่

6.การเตรียมระเบียบวาระการประชุม | คลิกที่นี่

7.การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน | คลิกที่นี่

8.การยื่นอุทธรณ์ | คลิกที่นี่

9.การร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ | คลิกที่นี่