กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ (SOP)


พิจารณาแบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์


รายงานผลการดำเนินต่อคณบดีทุก 6 เดือน


ให้บริการผู้ขอใช้อาคารสัตว์ทดลอง


โครงการอบรมสัมมนาด้าน สัตว์ทดลอง / การใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

กำหนดการยื่นเรื่องขอพิจารณาอนุมัติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563

กำหนดการ    แบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติ ใบรับรองการอนุมัติ (ภาษาอังกฤษ)

ส่ง : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ชั้น 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1302 โทรสาร 0-2561-1591