• ทุนวิจัย

  1.ทุนวิจัย

  1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) แบบ SRF 1 (ทุน SRF)   Word File

  1.2. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (ว-ด1) (ทุน ทวพ. พวพบ. พัฒนาศักยภาพ)   Word File

  1.3. แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย (Project)   Word File

  1.4. แบบขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย   Word File

  1.5. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์   Word File

  1.6. แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (VRF.3)   Word File

 • ขอรับเงินสนับสนุนแรงจูงใจ

  2.ขอรับเงินสนับสนุนแรงจูงใจ

  2.1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทำวิจัยให้แก่บุคลากรและภาควิชาหน่วยงาน พ.ศ.2558   PDF File

  2.2 หลักเกณฑ์การสนับสนุนในการตรวจแก้ภาษาอังกฤษต้นฉบับงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ   PDF File

  2.3 แบบขอรับเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทำวิจัยให้บุคลากรและภาควิชาหน่วยงาน   Word File

  2.4 แบบขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนในการตรวจแก้ภาษาอังกฤษต้นฉบับงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ   Word File

 • ขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  3.ขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  3.1 ประกาศ สวพ.มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  PDF File

  3.2 ประกาศ สพ.มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562  PDF File

  3.3 ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ PDF File

  3.4 ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ กรณีบุคลากรปฏิบัติราชการเกิน 3 ปี  PDF File

  3.5 ใบสมัครขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สวพ.มก. Word File

  3.6 แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562 (VRF.1) Word File

  3.7 แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ กรณีบุคลากรปฏิบัติราชการเกิน 3 ปี และเสนอขอรับการสนับสนุนเป็นครั้งแรก (VRF.2) Word File

 • ขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

  ขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

  • หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์  PDF File

  • ขั้นตอนการดำเนินงาน การขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  PDF File

  • แบบขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (VRF.4) Word File

 • จัดซื้อจัดจ้างโครงการวิจัย

  4.จัดซื้อจัดจ้างโครงการวิจัย

  4.1 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   PDF File

  4.2 แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิจัย วิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท สพ.มก.  PDF File

  4.3 แบบฟอร์ม 2 แบบขอให้ซื้อจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท   Word File | PDF File

  4.4 แบบฟอร์ม 3 รายการขอให้ซื้อจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท   Word File | PDF File

  4.5 แบบฟอร์ม 5 เงินอุดหนุนวิจัยเงินโครงการพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใบขออนุมัติเบิกจ่าย   Word File | PDF File

 • การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.สพ.มก)

  5.การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.สพ.มก)

  5.1 กำหนดการยื่นเรื่องขอพิจารณาอนุมัติใช้สัตว์  PDF File

  5.2 ใบนำส่ง  Word File

  5.3 แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  Word File

  5.4 แบบขออนุญาตใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน Word File

  5.5 แบบฟอร์มการขอใช้ซากสัตว์ทดลอง/ชีววัตถุจากสัตว์ Word File

  5.6 ใบรับรองการอนุมัติ (ภาษาอังกฤษ) (LETTER of APPROVAL for ANIMAL CARE and USE for SCIENTIFIC RESEARCH)   Word File

  5.7 แบบรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน   Word File

  5.8 หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   Word File

  5.9  แบบฟอร์มการพิจารณาโครงการวิจัย   pdf File

  *หมายเหตุ  นักวิจัยที่ต้องการยื่นขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ กับทางคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สามารถศึกษาแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการได้จากแบบฟอร์มการพิจารณานี้ เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

 • ความปลอดภัยทางชีวภาพ (ฺBiosafety officer)

  6.ความปลอดภัยทางชีวภาพ (ฺBiosafety officer)

  6.1 ขั่นตอนการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ   PDF File

  6.2 กำหนดการยื่นเรื่องขอพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ ปี 2561   PDF File

  6.3 กำหนดการยื่นเรื่องขอพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ ปี 2562   PDF File

  6.4 ใบอนุมัติการรับรองควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ   Word File

  6.5 คำร้องขอการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ   Word File

 • การขอใช้บริการสถานที่เลี้ยงสัตว์ หน่วยสัตว์ทดลอง

  7.การขอใช้บริการสถานที่เลี้ยงสัตว์ หน่วยสัตว์ทดลอง

  7.1 แบบฟอร์มการขอใช้บริการสถานที่เลี้ยงสัตว์ หน่วยสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน FM-LAU-VETKU 01   Word File | PDF File