ให้บริการวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์


สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตคณะ สัตวแพทยศาสตร์


สนับสนุนการดำเนินงานของ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สนับสนุนการดำเนินงานนอกสถานที่ของการให้บริการฟาร์ม เลี้ยงสัตว์

The KVDC Annual Report 2019 หมายเหตุ ; ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 2563

pdf

แบบฟอร์ม หมายเหตุ ; ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 2563