งานธุรการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์  ประกอบด้วย

1. งานสารบรรณ

2. งานการเงิน

3. งานพัสดุ

4. งานบุคลากร

5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. งานประชาสัมพันธ์

7. งานอำนวยความสะดวก