1.เป็นศูนย์การค้นคว้าและปฏิบัติงานด้านการวิจัยของวิชาชีพสัตวแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง


2.สร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยทางสัตวแพทย์  การให้บริการด้านวินิจฉัยโรค  การบริการทางวิชาการ และงานการเรียนการสอน


3.สนับสนุนภารกิจมุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย การพัฒนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และเป็นองค์กรหลักที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิชาชีพสัตวแพทย์ของประเทศ