ประวัติภาควิชาสรีรวิทยา

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง เป็นภาควิชาซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาควิชาทางคลินิก ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2546  เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2546  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า22 เล่ม120  ตอนพิเศษ147 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 ได้มีหนังสือ ที่ ทม 0411.01/1594  ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2546  ให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักคือ   การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ตามประเภทของชนิดสัตว์  ตรงกับความชำนาญของบุคลากรและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตสัตวแพทย์

 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

  • ให้ความรู้ทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ทางด้านสัตว์เลี้ยง ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติงาน จริงบนโรงพยาบาลสัตว์แก่นิสิตสัตวแพทย์ ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และเป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
  • ค้นคว้าและวิจัย ทางด้านสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงการสัตวแพทย์
  • ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ งานชันสูตรโรคสัตว์ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม
  • สั่งสอน และอบรมจริยธรรมแก่นิสิต ตามโอกาสอันควร

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

  • รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร ๑๓ ต.ค. ๒๕๔๖ – ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๐
  • รศ.สพ.ญ.ดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๐ – ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๔
  • ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๔ – ๑๒ ต.ค.๒๕๕๘
  • รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน