กำหนดการยื่นเรื่องขอพิจารณาอนุมัติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565

กำหนดการ

ส่ง : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ชั้น 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1302 โทรสาร 0-2561-1591