ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อนรับทุน โครงการทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ | รายละเอียดคลิกที่นี่

2. F-HRD-TP-01 ใบสมัครโครงการทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ | word | pdf

3. ประกาศคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนฯ | pdf

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำสัญญารับทุน หมายเหตุ ; ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2019

    1. M-HRD-TP-01 รายการเอกสาร และคำแนะนำ word | pdf

    2. F-HRD-TP-02 สัญญารับทุน word | pdf

    3. F-HRD-TP-03 สัญญาค้ำประกัน word | pdf

    4. F-HRD-TP-04 แบบรับรองสัญญาค้ำประกัน word | pdf

    5. F-HRD-TP-05 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายจบหลักสูตร excel | pdf

    6. คำแนะนำสำหรับนักเรียนทุนที่จะไปตรวจสุขภาพเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ของสำนักงาน ก.พ. pdf

    7. รายชื่อสถานพยาบาลตรวจสุขภาพอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ ของสำนักงาน ก.พ. pdf

    8. งบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนฯ ของสำนักงาน ก.พ. (ฉบับปรับปรุง) คลิกที่นี่

    9. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ (เสนออธิการบดี) หมายเหตุ ; ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2019

    1. M-HRD-TP-02 รายการเอกสาร word | pdf

    2. F-HRD-TP-06 แบบหนังสือขออนุมัติเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ word | pdf

    3. F-HRD-TP-07 แบบหนังสือแจ้งกำหนดวันออกเดินทาง word | pdf

    4. แบบฟอร์ม มก. - แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรมฯ ต่างประเทศ แบบฟอร์มที่ 1 (ส่งกองการเจ้าหน้าที่ มก.)  pdf

    5. แบบฟอร์ม มก. - แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรมฯ ต่างประเทศ แบบฟอร์มที่ 2 (ส่งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ / สถานเอกอัครราชทูตไทย)  pdf

    6. แบบฟอร์ม มก. - แบบโครงการหรือแนวการศึกษา และแสดงเหตุผลความจำเป็นฯ  pdf

    7. แบบฟอร์ม มก. - สัญญาอนุญาตให้พนักงานฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย pdf

    8. แบบฟอร์ม มก. - สัญญาค้ำประกัน  pdf

    9. แบบฟอร์ม มก. - แบบรับรองสัญญาค้ำประกัน  pdf

ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติยืมเงิน (งวดที่ 1 – งวดสุดท้าย) หมายเหตุ ; ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2019

    1. M-HRD-TP-03 รายการเอกสาร word | pdf

    2. F-HRD-TP-08 แบบหนังสือขออนุมัติยืมเงิน word | pdf

    3. F-HRD-TP-09 หนังสือมอบอำนาจ word | pdf

    4. สัญญายืมเงิน word | pdf

ขั้นตอนที่ 4 ขอส่งสรุปค่าใช้จ่าย และส่งคืนเงินยืม (งวดที่ 1 – งวดสุดท้าย) หมายเหตุ ; ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2019

    1. M-HRD-TP-04 รายการเอกสาร และคำแนะนำ  word | pdf

    2. F-HRD-TP-10 แบบหนังสือขอส่งสรุปการใช้จ่ายเงิน และส่งคืนเงินยืม  word | pdf

    3. F-HRD-TP-11 แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย

    4. แบบฟอร์ม มก. - แบบ บ.จ. 2 บัญชีตกลงเงินยืมทดรองชั่วคราว (แบบคืนเงิน) word | pdf

    5. แบบฟอร์ม มก. - แบบ บก.111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน excel | pdf

    6. แบบฟอร์ม มก. - ใบสำคัญรับเงิน excel | pdf

ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับทุนควรศึกษาเพิ่มเติม หมายเหตุ ; ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2019

    1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่


    2. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่


    3. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และแบบสัญญาค้ำประกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่


    4. หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ. สิงหาคม พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ
ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-797-1900 ต่อ 1304-1305, 1314
โทรสาร : 02-561-1591
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.