1.แบบฟอร์ม

1 ขั่นตอนการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ   PDF File

2 กำหนดการยื่นเรื่องขอพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ ปี 2563   PDF File

3 ใบอนุมัติการรับรองควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ   Word File

4 คำร้องขอการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ   Word File


2.พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

คลิก


3.กิจกรรม

coming soon

4.ระเบียบปฏิบัติ

coming soon

5.คณะกรรมการ

coming soon