ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8954 , 0-2579-7539 โทรสาร 02-942-8954

 

ภาควิชาสรีรวิทยา โทรศัพท์ 0-2579-7538 , 0-2797-1979 โทรสาร 0-2579-7538

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา โทรศัพท์ 0-2579-7537 , 0-2797-1900 ต่อ 4501 โทรสาร 0-2579-7537

 

ภาควิชาพยาธิวิทยา โทรศัพท์ 0-2942-8437 , 0-2797-1983 โทรสาร 0-2942-8437

 

ภาควิชาปรสิตวิทยา โทรศัพท์ 0-2942-8438 โทรสาร 0-2942-8438

 

ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน โทรศัพท์ 0-2942-8436 , 0-2797-1977 โทรสาร 0-2942-8436

 

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง โทรศัพท์ 0-2942-8756-9 , 0-2797-1986 โทรสาร 0-2579-7541

 

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 ต่อ 1501

 

ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 โทรสาร 0-3435-1405

 

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 ต่อ 1601 โทรสาร 0-3435-1405