คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรกลางของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรภาควิชา จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงทางสัตวแพทย์ จำนวน 1 หลักสูตร  

 

หลักสูตรกลางของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตร
 ปริญญาตรี
  1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (XI00)
      Doctor of Veterinary Medicine Program 
      ประธานหลักสูตร : ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย
  ปริญญาโท
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ (XI10)
       Master of Science Program in Veterinary Clinical Studies
       ประธานหลักสูตร : ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (XI16)
       Master of Science Program in Animal Health and Biomedical Sciences
       ประธานหลักสูตร : ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และสารสนเทศทางสัตวแพทยสาธารณสุข (XI20)
         Master of Science in Veterinary Epidemiology and Public Health Informatics 
         ประธานหลักสูตร : ผศ.สพ.ญ.ดร.วราพร  พิมพ์ประไพ
 
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสัตว์ (หลักสูตรนานาชาติ) (XI21)
          Master of Science Program in Science  and Innovation for Animal Health (International Program)
          ประธานหลักสูตร :รศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
 
  ปริญญาเอก
   1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ (XI10)
         Doctor of Philosophy Program in Veterinary Clinical Studies
         ประธานหลักสูตร : ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม
 
   2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (XI16)
         Doctor of Philosophy Program in Animal Health and Biomedical Sciences
         ประธานหลักสูตร : ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
 
   3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสัตว์ (หลักสูตรนานาชาติ) (XI21)
         Doctor of Philosophy Program in Science and Innovation for Animal Health (International Program)
         ประธานหลักสูตร : รศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก (XI18)
         Higher Graduate Diploma Program in Veterinary Clinical Sciences 
         ประธานหลักสูตร:ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ

 

หลักสูตรภาควิชา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตร
  ปริญญาโท
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (XI19)
        Master of Science Program in Veterinary Pharmacology and Toxicology
        ประธานหลักสูตร : รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
 
  ปริญญาเอก
   1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (XI19)
         Doctor of Philosophy Program in Veterinary Pharmacology and Toxicology
         ประธานหลักสูตร : รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงทางสัตวแพทย์ จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตร
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก (XI18)
         Higher Graduate Diploma Program in Veterinary Clinical Sciences 
         ประธานหลักสูตร:ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ