คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆรวมทั้งหมด 12 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 7 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงทางสัตวแพทย์ จำนวน 1 หลักสูตร

 

หลักสูตรกลางของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง ทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

หลักสูตรที่สังกัดภาควิชา จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์