ประวัติภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ 

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย จัดตั้งในปี พ. ศ. 2539 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 11 ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 โดยแยกจากเดิมที่เป็น หมวดวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์มาเป็นภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์ โดยเปิดสอนระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2547 ปัจจุบันภาควิชาได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ และมีแผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา Tropical Epidemiology (International Program) และหลักสูตรสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์และบัณฑิตหลังปริญญา ให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธาน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทางสาขาวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์มีคุณภาพเป็นสากล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริม ให้มีการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ พร้อมทั้งยังทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยด้วย


 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์ มีคุณภาพเป็นสากล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังมุ่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยด้วย 

 

 วิสัยทัศน์  
 "เป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของเอเชีย"

 

 ภารกิจ  
  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพเป็นสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม จัดหา จัดการงบประมาณและทรัพย์สิน ส่งเสริมบุคลากรให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

  ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  •   ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของสังคม เพื่อรองรับนโยบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
  •   วิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการศึกษาวิจัยทางด้านสัตวแพทย์ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศทางด้านปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ ตลอดจน ความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
  •   บริการสังคม ถือเป็นงานหลักที่สำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นงานบริการในโรงพยาบาลสัตว์ ทั้ง 3 แห่ง งานบริการนอกสถานที่และงานโครงการพัฒนาวิชาการ 
  •   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยปลูกฝังให้นิสิตและบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย