ประวัติภาควิชาเภสัชวิทยา 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยาเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคณะลำดับที่ห้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการโอนมาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2497 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2497 (ตราขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 86 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2497) และในปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายมาอยู่บริเวณอาคารด้านถนนพหลโยธินใกล้กับสภาวิจัยแห่งชาติ โดยที่ตั้งของภาควิชาเดิมตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม และในปี พ.ศ. 2538 ได้ย้ายมาตั้ง ณ ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีห้องเรียนปฏิบัติการใช้ร่วมกับภาควิชาสรีรวิทยา อยู่บริเวณ ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

 

 รายนามหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน 

 • น.สพ.ประสบ บูรณมานัส อาจารย์ชั้นพิเศษ 14 มิ.ย. 2511 ถึง 30 เม.ย. 2512
 • น.สพ.ประสบ บูรณมานัส อาจารย์ชั้นพิเศษ 1 พ.ค. 2512 ถึง 13 ก.พ. 2527
 • น.สพ.พีระพล อยู่สวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 ก.พ. 2527 ถึง 26 พ.ค. 2530
 • น.สพ.ดร.สมพร ศรีรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 มิ.ย. 2530 ถึง 26 มิ.ย. 2532
 • น.สพ.ดร.สมพร ศรีรอด รองศาสตราจารย์ 27 มิ.ย. 2532 ถึง 26 มิ.ย. 2534
 • น.สพ.ดร.ชาติชาย หนุนภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 มิ.ย. 2534 ถึง 26 มิ.ย. 2536
 • น.สพ.ดร.ยรรยง อินทรรักษา รองศาสตราจารย์ 27 มิ.ย. 2536 ถึง 26 มิ.ย. 2538
 • น.สพ.ดร.ชาติชาย นุนภักดี รองศาสตราจารย์ 27 มิ.ย. 2538 ถึง 26 มิ.ย. 2540
 • น.สพ.ดร.ชาติชาย หนุนภักดี รองศาสตราจารย์ 27 มิ.ย. 2540 ถึง 25 มิ.ย. 2541
 • น.สพ.ดร.ชาติชาย หนุนภักดี รองศาสตราจารย์ 26 มิ.ย. 2541 ถึง 30 ก.ย. 2541
 • น.สพ.ดร.สมพร ศรีรอด รองศาสตราจารย์ 1 ต.ค. 2541 ถึง 30 ก.ย. 2544
 • น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รองศาสตราจารย์ 1 ต.ค. 2544 ถึง 30 ก.ย. 2548
 • สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ต.ค. 2548 ถึง 1 มี.ค. 2552
 • น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ รองศาสตราจารย์ 2 มี.ค. 2552 ถึง 22 ก.ค. 2554
 • สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 ก.ค. 2554 ถึง 22 ก.ค. 2558
 • สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 ก.ค. 2558 ถึง 22 ก.ค. 2562
 • สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ รองศาสตราจารย์ 23 ก.ค. 2562 ถึงปัจจุบัน