ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8954 , 0-2579-7539 โทรสาร 02-942-8954

Web site
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2497 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 5 ตราขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 86 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2497 โดยมีศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์จักร พิชัยรณรงค์สงคราม เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก จวบจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการสอนรายวิชาต่างๆ ทางกายวิภาคศาสตร์ เช่น มหกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุลกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ และวิทยาเอมบริโอ ให้กับนิสิตสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรี และยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์กายวิภาคทางสัตวแพทย์ เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้และความสามารถทางด้านกายวิภาคศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีพันธกิจตามปณิธานว่า "มุ่งคุณภาพ เน้นคุณธรรม นำวิชาการ ให้เป็นหนึ่ง"

ภาควิชาสรีรวิทยา โทรศัพท์ 0-2579-7538 , 0-2797-1979 โทรสาร 0-2579-7538

Web site
ภาควิชาสรีรวิทยาก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.2497 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 5 ตราขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 86 เมื่อวันที่ 28 ธัวาคม 2497 รับผิดชอบการสอนในระดับปริญญาตรี จากหนังสือสัตวแพทยศาสตร์อนุสรณ์ ที่จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2496 โดย อาจารย์ทิม พรรณศิริ และ อาจารย์ปิยะ อรัณยกานนท์ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง การศึกษาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปริญญา ได้ทำการสอนในประเทศไทยก่อน ปีพ.ศ.2480 โดยทหารเปิดทำการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติการในวงการสัตวแพทย์ของกองทัพบกโดยเฉพาะฝ่ายพลเรือนก็เปิดอบรมสำหรับใช้ราชการในหน่วยงานของตนตามความจำเป็นในการป้องกันและปราบปรามโรคระบาดสัตว์

ภาควิชาเภสัชวิทยา โทรศัพท์ 0-2579-7537 , 0-2797-1900 ต่อ 4501 โทรสาร 0-2579-7537

Web site
ภาควิชาเภสัชวิทยาเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคณะลำดับที่ห้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการโอนมาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2497 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2497 (ตราขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 86 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2497) และในปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายมาอยู่บริเวณอาคารด้านถนนพหลโยธินใกล้กับสภาวิจัยแห่งชาติ โดยที่ตั้งของภาควิชาเดิมตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม และในปี พ.ศ. 2538 ได้ย้ายมาตั้ง ณ ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีห้องเรียนปฏิบัติการใช้ร่วมกับภาควิชาสรีรวิทยา อยู่บริเวณ ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาควิชาพยาธิวิทยา โทรศัพท์ 0-2942-8437 , 0-2797-1983 โทรสาร 0-2942-8437

Web site
 ภาควิชาพยาธิวิทยา จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ. 2497 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 5 ตราขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 86 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2497 โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็นสามหมวดวิชา กล่าวคือ พยาธิวิทยา ปรสิตวิทยา จุลชีววิทยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ยกฐานะหมวดวิชาปรสิตวิทยา และจุลชีววิทยาแยกออกเป็นภาควิชาปรสิตวิทยา และภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ตามลำดับ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 11 ง. ลงวันที่ 6 ก.พ. 2539)

ภาควิชาปรสิตวิทยา โทรศัพท์ 0-2942-8438 โทรสาร 0-2942-8438

Web site
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ แต่เดิมเป็นหมวดวิชาหนึ่งของภาควิชาพยาธิวิทยา ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยในปี พ.ศ. 2540 หมวดวิชาปรสิตวิทยา ได้แยกตัวออกมาจากภาควิชาพยาธิวิทยา และได้จัดตั้งเป็นภาควิชาปรสิตวิทยา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 11 ง. ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 มีปรัชญาของภาค คือ “วิจัยเป็นเลิศ ประมวลสู่บทเรียน ตอบสนองความต้องการของสังคม” วิสัยทัศน์ คือ มุ่งมั่น แสวงหา พัฒนาองค์ความรู้ทางปรสิตวิทยาเพื่อความเป็นเลิศที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม

ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน โทรศัพท์ 0-2942-8436 , 0-2797-1977 โทรสาร 0-2942-8436

Web site
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 11ง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 เพื่อรองรับงานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้ดำเนินงานตามแนวปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกประการ ได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถทางสาขาวิชาชีพ มีคุณภาพเป็นสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาประเทศและตอบสนองความต้องการทางสังคม

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง โทรศัพท์ 0-2942-8756-9 , 0-2797-1986 โทรสาร 0-2579-7541

Web site
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง เป็นภาควิชาซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาควิชาทางคลินิก ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2546 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า22 เล่ม120 ตอนพิเศษ147 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 ได้มีหนังสือ ที่ ทม 0411.01/1594 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2546 ให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักคือ การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ตามประเภทของชนิดสัตว์ ตรงกับความชำนาญของบุคลากรและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตสัตวแพทย์ ปัจจุบัน ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง รับผิดชอบการสอนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาโรคสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 และได้รับการรับทราบการเปิดหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 และเริ่มรับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และได้ทำการปิดหลักสูตร

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 ต่อ 1501

Web site
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า เดิมคือ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2497 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 5 ตราขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอน 86 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2497 มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์ โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ระยะเริ่มแรกหลักสูตร 5 ปี ซึ่งต่อมา ปี พ.ศ. 2500 ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็น 6 ปี ภาควิชามีการพัฒนาเนื้อหารายวิชาด้านอายุรศาสตร์มาเป็นลำดับ ตามหลักสูตร ปี พ.ศ. 2520 หลักสูตร ปี พ.ศ. 2532 หลักสูตร ปี พ.ศ. 2538 หลักสูตร ปี พ.ศ. 2545 และหลักสูตรปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนภาควิชาทางคลินิก จำนวน 4 ภาควิชาในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ตามประเภทของชนิดสัตว์ ตรงกับความชำนาญเฉพาะทางของบุคลากรและปรับปรุงหลักสูตรให้สะดวกมากขึ้นโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2546 ให้มีการจัดบุคลากรทั้ง 4 ภาควิชาที่ปรับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนชื่อภาควิชาจากเดิม ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็น ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 22 เล่ม 120 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และมีการแจ้งย้ายการเปลี่ยนแปลงบุคลากรไปสังกัดภาควิชาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ทม 0411.01 / 1594 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2546

ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 โทรสาร 0-3435-1405

Web site
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ เป็นภาควิชาซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาควิชาทางคลินิก ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนมาจากภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2526 และมีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 20 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 101 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้าน สัตวแพทยศาสตร์ โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ปัจจุบันใช้หลักสูตร พ.ศ. 2538 และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2547
ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนภาควิชาทางคลินิก จำนวน 4 ภาควิชาในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ตามประเภทของชนิดสัตว์ ตรงกับความชำนาญเฉพาะทางของบุคลากรและปรับปรุงหลักสูตรให้สะดวกมากขึ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2546 ให้มีการจัดบุคลากรทั้ง 4 ภาควิชาที่ปรับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนชื่อภาควิชาจากเดิม ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยา เป็น ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 22 เล่ม 120 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 25 ธันวาคม 2546 และมีการแจ้งย้ายการเปลี่ยนแปลงบุคลากรไปสังกัดภาควิชาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ทม 0411.01 / 1594 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2546

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 ต่อ 1601 โทรสาร 0-3435-1405

Web site
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย จัดตั้งในปี พ. ศ. 2539 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 11 ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 โดยแยกจากเดิมที่เป็น หมวดวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์มาเป็นภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์ โดยเปิดสอนระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2547 ปัจจุบันภาควิชาได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ และมีแผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา Tropical Epidemiology (International Program) และหลักสูตรสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต