ผลการคัดเลือกเพื่อรับทุน โครงการเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่1) 


1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน "โครงการเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" | pdf

 

2. F-HRD-RP-01 ใบสมัคร "โครงการเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" | word | pdf

3. ประกาศคณะ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ "โครงการเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

 

 ขั้นตอนที่ 1 จัดทำสัญญารับทุน

    1. M-HRD-RP-01 สัญญารับทุน

    2. F-HRD-RP-02 สัญญารับทุน

    3. F-HRD-RP-03 สัญญาค้ำประกัน

    4. F-HRD-RP-04 แบบรับรองการทำสัญญาค้ำประกัน

ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติยืมเงิน

    1. M-HRD-RP-02 รายการเอกสาร และคำแนะนำ

    2. F-HRD-RP-05 แบบหนังสือขออนุมัติยืมเงินสำรองจ่าย

    3. สัญญายืมเงิน

 

ติดต่อสอบถาม

หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ
ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-797-1900 ต่อ 1305
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.