Facebook | Video

 

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ถวายงานดูแลสุนัขทรงเลี้ยง ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมานั้น เพื่อให้การถวายงานการดูแลสุนัขทรงเลี้ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ขึ้น บนพื้นที่ประมาณ 102 ไร่ บริเวณหาดสวนสน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก โดยนับเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งที่ 4 ในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีภารกิจหลักในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกเหนือจากภารกิจหลักดังกล่าวแล้วนั้น โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ยังมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ทางสัตวแพทย์

เปิดให้บริการ

จันทร์-พฤหัส  08.30 น. - 16.00 น.

ศุกร์  08.30 น. - 11.30 น. 

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ  08.30 น. - 16.00 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ  17.00 น. - 19.30 น.

 

ที่อยู่ติดต่อ

ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-909234-5