ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวเวชศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy Program (Animal Health and Biomedical Sciences)

 

ข้อมูลทั่วไป

เป็นหลักสูตรรองรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมีคณาจารย์ทุกภาควิชาเข้าร่วมในการบริหารหลักสูตร ทำให้มีขอบข่ายเนื้อหาวิชาในแนวลึกที่จะศึกษาอย่างกว้างขวางและรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมได้อย่างรวดเร็ว เช่น ชีววิทยาระดับโมเลกุลพันธุกรรม ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล และเชื่อมโยงความรู้ด้านพื้นฐานเข้ากับด้านชีวเวชศาสตร์ทำให้เกิดความรู้ใหม่ และนวัตกรรมใหม่ทางการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคในคนและสัตว์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

แบบ 1.1 และ แบบ 1.2

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 • ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบ 1.2 และ แบบ 2.2

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่มีผลการเรียนดีมาก
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 • ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แบบ 1.1

แบบ 1.2

แบบ 2.1

แบบ 2.2

1) วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต      (ไม่นับหน่วยกิต)

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

    - สัมมนา

4 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

6 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

4 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

    - วิชาเอกบังคับ

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

    - วิชาเอกเลือก

-

-

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

2) วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

 

ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร

 • ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและโฮสต์ขั้นสูง
 • การวิเคราะห์ข้อมูงขั้นสูงในงานวิจัยทางสัตวแพทย์
 • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
 • ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
 • เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์

 

ที่อยู่ติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทรศัพท์ : 0-2-797-1900 ต่อ 1106  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web site