Identity

INTEGRITY สำนึกดี
DETERMINATION มุ่งมั่น
KNOWLEDGE CREATION              สร้างสรรค์
UNITY สามัคคี


Values

INTEGRITY สำนึกดี
DETERMINATION มุ่งมั่น
VOLUNTEER จิตอาสา
ETHICS มีจริยธรรม
TEAMWORK ร่วมมือร่วมใจ
KNOWLEDGE CREATION            สร้างสรรค์
UNITY สามัคคี


 

Symbols

 


Colors


Music

     ฟ้าหม่น ของเรา นี้เอย   มิเคย ละเลย รักกัน
สามัคคี เรามี คง มั่น          สัมพันธ์ กันชั่ว ชีวา
  ฟ้าหม่น ขวัญใจ แสนดี     น้องพี่ นั้นมี เมตตา
เกียรติศักดิ์ เรารัก หนักหนา   ยอดยุพา ฟ้าหม่น คนงาม
  เมื่อฟ้า มี สีหม่น           สวรรค์ บน อร่าม
หม่นฟ้า คง น่าขาม       ยามยล รำพึง ถึงกัน
  ฟ้าหม่น ขวัญตา ขวัญใจ  สร้างความ รักใคร่ นิรันดร์
เสียสละ มานะ เสกสรร     สถาบัน ยืนยง คงนาน