ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Higher Graduate Diploma Program in Veterinary Clinical Sciences

 

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนาสัตวแพทย์ให้มีความชำนาญในสาขาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าสาขาวิชาสัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
     2.1) เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
     2.2) เป็นคนวิกลจริต
     2.3) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
     2.4) ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย
3. ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาเอก ไม่น้อยกว่า

43 หน่วยกิต

    - สัมมนา

 2 หน่วยกิต 

    - วิชาเอกบังคับ

 4 หน่วยกิต

    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

37 หน่วยกิต

 

ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร

วิชาเอก
- สัมมนา

วิชาเอกบังคับ
-    ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
-    ชีวสถิติในการวิจัยทางคลินิกทางสัตวแพทย์

หมวดวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
-    เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
-    ปัญหาพิเศษ
-    พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์ขั้นสูง
-    เทคนิคพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์
-    ปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
-    การชันสูตรซากและศัลยพยาธิวิทยาในสุนัข
-    พยาธิวิทยาเปรียบเทียบทางสัตวแพทย์
-    ปฏิบัติการทางเซลล์วิทยาในสุนัข
-    การชันสูตรซากและศัลยพยาธิวิทยาในสัตว์ปีก

หมวดวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์
-    เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
-    ปัญหาพิเศษ
-    ปฏิบัติการวิสัญญีวิทยาทางคลินิก I    
-    ปฏิบัติการศัลยศาสตร์เนื้อเยื่ออ่อน I
-    ปฏิบัติการออร์โทพิดิกส์ I
-    การดูแลสัตว์ป่วยขั้นวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรม
-    ทฤษฎีศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์
-    ภาพวินิจฉัยทางสัตวแพทย์    

หมวดวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์
-    เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
-    ปัญหาพิเศษ
-    หลักหัตถการอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
-    คลินิกปฏิบัติทางอายุรศาสตร์สัตว์ป่วยวิกฤต
-    เวชปฏิบัติขั้นสูงอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
-    คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านโรคทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อ ทางเดินปัสสาวะ และหัวใจทางสัตวแพทย์
-    คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านผิวหนัง ระบบประสาท และตาทางสัตวแพทย์
-    คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
-    คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคผิวหนังทางสัตวแพทย์

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.    มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
2.    มีทักษะในการบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์
3.    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีภาวะผู้นำ
4.    มีทักษะและความชำนาญเฉพาะทางในสาขาศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ และพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
5.    มีทักษะในการทำงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. สัตวแพทย์ชำนาญการสาขาพยาธิวิทยา สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาอายุรศาสตร์ ประกอบอาชีพอิสระหรือบุคลากรประจำองค์กรทางภาครัฐ หน่วยงานราชการ
2. อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยภาครัฐ และสถาบันการศึกษาหรือภาคเอกชน