พ.ศ. 2449

กรมช่างไหม กระทรวงเกษตราธิการ ได้จ้างที่ปรึกษาที่เป็นสัตวแพทย์ชาวต่างประเทศ (Dr. Harry S. Leonard) อบรมพนักงานกรมช่างไหม ระยะ 3–6 เดือน เพื่อปราบโรคสัตว์ สัญญาจ้าง 2 ปี

พ.ศ. 2455

พลตรี หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ ขออนุมัติสร้างโรงเรียนนายสิบอัศวรักษ์ทหารบก หลักสูตร 1 ปี ซึ่งพลจัตวา หลวงสนั่นรักษ์สัตว์ และพันเอก หลวงสนิทรักษ์สัตว์ ก็เข้าเรียนในหลักสูตรนี้

พ.ศ. 2456

ยกฐานะโรงเรียนนายสิบอัศวรักษ์ เป็นโรงเรียนอัศวแพทย์ทหารบก

พ.ศ. 2457-2474

รัฐบาลจ้าง Dr. George Joseph Harvey สัตวแพทย์อเมริกันเป็นที่ปรึกษา กระทรวงเกษตราธิการ และ อบรมสัตวแพทย์อย่างจริงจัง 5 รุ่น (จุดกำเนิดสัตวแพทย์อบรม), Dr. S.H.L. Woods อบรม สัตวแพทย์ 2 รุ่น และ Dr. R.P. Jones อบรมสัตวแพทย์ 7 รุ่น

พ.ศ. 2478

จัดตั้งแผนกสัตวแพทย์เป็นแผนกอิสระในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร 4 ปี ได้รับปริญญาบัตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สต.บ.) โดยมี พันโท หลวงชัยอัศวรักษ์ เป็นหัวหน้าแผนก (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2478) โดยความร่วมมือของ พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่, พลจัตวา หลวงสนั่นรักษ์สัตว์, พันเอก หลวงสนิทรักษ์สัตว์, พันโท หลวงชัยอัศวรักษ์

พ.ศ. 2482

ปรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเป็น 5 ปีและอักษรย่อปริญญาเปลี่ยนเป็น สพ.บ.ตั้งแต่รุ่น3)

พ.ศ. 2485

โอนแผนกสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวง สาธารณสุข และเปลี่ยนสถานะเป็น คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ พันโท หลวงชัยอัศวรักษ์ เป็นคณบดี (ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 59 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485)

พ.ศ. 2497

โอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวง เกษตราธิการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 86 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2497

พ.ศ. 2500

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจาก 5 ปี เป็น 6 ปี

พ.ศ. 2502

โอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากกระทรวงเกษตราธิการ ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2510

มีประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2510) โดยให้โอนกิจการทรัพย์สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับราชการคณะ สัตวแพทยศาสตร์ เฉพาะส่วนที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน ไปเป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังคงดำเนินการต่อไป โดย ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนเชิญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ คือ ศาสตราจารย์ น.สพ.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม มาเป็นคณบดี โดยการเสนอของ อาจารย์ น.สพ.ดร. ทิม พรรณศิริ ซึ่งเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และรักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในขณะนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในขณะนั้นประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะ และ 6 ภาควิชา ดังนี้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์, ภาควิชาพยาธิวิทยา, ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชา สรีรวิทยา, ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์

พ.ศ. 2511

ที่ทำการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 หลัง และอาคารชั่วคราวชั้นเดียว 2 หลัง ตั้งอยู่ที่บริเวณสวนนอก(ด้านถนนวิภาวดีรังสิต) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มงานบริการรักษาสัตว์โดยเปิดเป็นห้องรักษาสัตว์ที่อาคารชั่วคราวชั้นเดียว ซึ่งตั้งถัดมาจากอาคาร 4 ชั้น

พ.ศ. 2512

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ย้ายที่ทำการคณะฯ มาอยู่ที่อาคารใหม่ทางด้านถนนพหลโยธิน เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ซึ่งอาคารหลังนี้ต่อมาได้ใช้ชื่อ “อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม” เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ น.สพ.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ผู้เป็นกำลังที่สำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาคณะ สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังปี พ.ศ. 2510 และได้ใช้พื้นที่บางส่วนของอาคาร โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่เป็นที่รักษาสัตว์เล็กทั้งทางด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรมและการถ่ายภาพรังสี

พ.ศ. 2515

โอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้ง 2 แห่ง จากสำนักนายกรัฐมนตรี ไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2516

ได้ดัดแปลงอาคารพยาธิวิทยา ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวเป็นสถานที่รักษาสัตว์เล็ก และสอนนิสิต ทางคลินิกปฏิบัติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้งบประมาณสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โดยต่อเติม อาคารพยาธิวิทยาออกไป การดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์เล็กเริ่มมีความสมบูรณ์มากขึ้นตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2543 ได้ย้ายงานบริการของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน มาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคารโรงพยาบาลสัตว์ และพัฒนาวิชาการสัตวแพทย์) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 ชั้น

พ.ศ. 2522

เปิดสอนนิสิตชั้นปีที่ 5, 6 วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อเพิ่มความรอบรู้ของบัณฑิตทางด้าน ปศุสัตว์ และได้เริ่มงานโรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสนขึ้นมาอีกแห่งหนึ่ง โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร

พ.ศ. 2523

โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ เริ่มเปิดดำเนินการ โดยในช่วงแรกคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เช่าบ้านของ เอกชน (อยู่ในซอยตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์ปัจจุบัน) เป็นทั้งที่ทำการชั่วคราวและบ้านพักของคณาจารย์ ตามข้อตกลงกับสหกรณ์โคนมหนองโพในการบริการแก่เกษตรกร ปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองรี ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่ 16 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา ซึ่งสหกรณ์โคนมหนองโพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้บริจาคให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ สำหรับบริการให้กับสมาชิกของสหกรณ์โคนม

พ.ศ. 2526

ได้รับการแบ่งส่วนราชการ มีภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์เพิ่มขึ้น

พ.ศ. 2532

มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2533

คณะรัฐมนตรี มีมติ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 อนุมัติโครงการเพิ่มการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าเกิดการขาดแคลนบุคลากรในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ มีผลให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องรับนิสิตเพิ่มขึ้นจาก 80 คน เป็น 150 คนต่อปี และได้รับอนุมัติโครงการ พัฒนาอาจารย์สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งในด้านการเพิ่มบุคลากร และทุนพัฒนาอาจารย์

พ.ศ. 2536

- เปิดสอนปริญญาโท สาขาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ (ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเมื่อ 20 กันยายน พ.ศ. 2537)
- โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ โอนเข้ามาเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ดูแลในเรื่องวิชาการ

พ.ศ. 2538

ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร 6 ปี เป็นวิชาพื้นฐาน : พรีคลินิก : คลินิก เท่ากับ 1 : 2 : 3

พ.ศ. 2539

- เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (ทบวงมหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2536) - ได้รับอนุมัติภาควิชาใหม่อีก 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน, ภาควิชา ปรสิตวิทยา และภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

พ.ศ. 2540

เปิดใช้อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิต 150 คน

พ.ศ. 2542

- เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาทางสัตว์ (ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2538) - กรมปศุสัตว์ โอนการบริหารงานในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2543

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เปิดให้บริการรักษาสัตว์ป่วยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 (อาคารโรงพยาบาลสัตว์และพัฒนาวิชาการ)

พ.ศ. 2544

กรมปศุสัตว์แจ้งขอให้ข้าราชการจำนวน 4 ราย กลับไปปฏิบัติราชการพร้อมโอนพัสดุให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแจ้งการส่งคืนที่ราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์

พ.ศ. 2545

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 4

พ.ศ. 2546

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อภาควิชาทางคลินิก 4 ภาควิชา ตามประกาศกระทรวงศึกษา ธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ดังนี้

พ.ศ. 2546

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อภาควิชาทางคลินิก 4 ภาควิชา ตามประกาศกระทรวงศึกษา ธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ดังนี้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เปลี่ยนเป็น ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง, ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปลี่ยนเป็น ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า, ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ เปลี่ยนเป็น ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์, ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ เปลี่ยนเป็น ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย

พ.ศ. 2547

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 5

พ.ศ. 2552

- เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติการปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ และ ศูนย์วิจัยทางสัตวแพทย์ เป็น ศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)
- โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน สร้างเสร็จเมื่อ 12 มิถุนายน 2552

พ.ศ. 2553

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย เป็น ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เปลี่ยนชื่อ ศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์ เป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554)
- สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยกำหนดให้ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ และ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน มีสถานะเทียบเท่าภาควิชา (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554)
- เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)
- ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระอักษร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Bio-Veterinary Sciences (International Program) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยุบรวมหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน ไปสังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555) จัดตั้งหน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน และหน่วยงานสัตว์ทดลอง กำแพงแสน เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555)
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตวแพทย์ ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ” (ตามหนังสือที่ รล 0004.1/30220 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)

พ.ศ. 2556

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับพระกรุณาคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามอาคารศูนย์การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชีย ว่า “อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์” (Princess Chulabhorn International Conference Centre) (ตามหนังสือที่ ศธ รล 0011.3/4213 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)
- เปิดให้บริการรักษาสัตว์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
- ปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 (สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556)
- ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานและพระราชทานพระดำรัสเปิดโครงการอบรมนานาชาติ “โครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน” เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องบรรยาย 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “เนื้องอกวิทยา” (Oncology) เมื่อวันที่ 17 และวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องบรรยาย 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ              พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 125/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยอาคารจำแนกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนห้องประชุม ส่วนสนับสนุน ส่วนห้องพัก และส่วนห้องพักกับสัตว์เลี้ยง พื้นที่ใช้สอยรวม 39,704.50 ตารางเมตร
- ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน และ วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานานาชาติ เรื่องการวางยาสลบและการแก้ไขความปวดในสัตว์เลี้ยง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องบรรยาย 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงพระราชทานเลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

พ.ศ. 2557

- ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาร่วมงานสดุดีพระเกียรติคุณและถวายความยินดี เนื่องในโอกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระอักษร หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ควบคู่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Bio-Veterinary Sciences (International Program) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557