โลโก้ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ใน zip file จะประกอบไปด้วย ตราสัญลักษณ์ทางการ(พระพิรุณ)และตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ(KU สีเขียว) มีทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ zip File

โลโก้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ver.ไทย AI File PNG File JPG File PDF File | ver.อังกฤษ AI File PNG File JPG File PDF File

นามบัตร
| Ai File

โลโก้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาสรีรวิทยา
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาเภสัชวิทยา
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาพยาธิวิทยา
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาปรสิตวิทยา
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File