อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ "IDKU"

INTEGRITY สำนึกดี
DETERMINATION มุ่งมั่น
KNOWLEDGE CREATION              สร้างสรรค์
UNITY สามัคคี


ค่านิยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ "IDVETKU"

INTEGRITY รักเกียรติ สัตย์ซื่อ มืออาชีพ
DETERMINATION มุ่งมั่น ก้าวหน้า กล้าหาญ
VOLUNTARY มีน้ำใจ เสียสละ ช่วยเหลือสังคม
ETHICS ถือจรรยาบรรณ คุณธรรม รับผิดชอบ
TECHNOLOGY ก้าวทันวิทยาการ เทคโนโลยี
KNOWLEDGE           เรียนรู้ สร้างสรรค์ เชี่ยวชาญ
UNITY สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลัง


 

สัญลักษณ์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

 


สีประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์


เพลงประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพลงฟ้าหม่น

     ฟ้าหม่น ของเรา นี้เอย   มิเคย ละเลย รักกัน
สามัคคี เรามี คง มั่น          สัมพันธ์ กันชั่ว ชีวา
  ฟ้าหม่น ขวัญใจ แสนดี     น้องพี่ นั้นมี เมตตา
เกียรติศักดิ์ เรารัก หนักหนา   ยอดยุพา ฟ้าหม่น คนงาม
  เมื่อฟ้า มี สีหม่น           สวรรค์ บน อร่าม
หม่นฟ้า คง น่าขาม       ยามยล รำพึง ถึงกัน
  ฟ้าหม่น ขวัญตา ขวัญใจ  สร้างความ รักใคร่ นิรันดร์
เสียสละ มานะ เสกสรร     สถาบัน ยืนยง คงนาน