ประวัติภาควิชาพยาธิวิทยา 

 

ภาควิชาพยาธิวิทยา จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ. 2497 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 5 ตราขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 86 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2497 โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็นสามหมวดวิชา กล่าวคือ พยาธิวิทยา ปรสิตวิทยา จุลชีววิทยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ยกฐานะหมวดวิชาปรสิตวิทยา และจุลชีววิทยาแยกออกเป็นภาควิชาปรสิตวิทยา และภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ตามลำดับ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 11 ง. ลงวันที่ 6 ก.พ. 2539)

 

 

ปรัชญา ปณิธาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์ มีคุณภาพเป็นสากล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังมุ่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยด้วย  


บทบาทของภาควิชา 

พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวินิจฉัยโรคสัตว์ เพื่อประสิทธิภาพการวางแผน การป้องกัน การรักษา การพยากรณ์โรค การทดสอบชีววัตถุทางการแพทย์ และงานนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์และคน


 พันธกิจ 

  • สอนและผลิตพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านพยาธิวิทยา 
  • สร้างองค์ความรู้ทางพยาธิวิทยาระดับสูง
  • สร้างนวัตกรรมเพื่อการวินิจฉัยโรคสัตว์
  • ให้บริการพยาธิวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทุกชนิดอย่างมืออาชีพ

 

บทบาทของภาควิชา 

พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวินิจฉัยโรคสัตว์ เพื่อประสิทธิภาพการวางแผน การป้องกัน การรักษา การพยากรณ์โรค การทดสอบชีววัตถุทางการแพทย์ และงานนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์และคน


 พันธกิจ 

  • เป็นต้นแบบการศึกษาและพัฒนาสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพยาธิวิทยา 
  • สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการวินิจฉัยโรคซับซ้อน และโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ