วิชาชีพสัตวแพทย์ มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และความกินดีอยู่ดีของประชากรโลก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย

ทำหน้าที่ผลิตสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ออกไปปฏิบัติงานในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางสัตวแพทย์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อให้สุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น การจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการศึกษาหลังปริญญา โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงความสมบูรณ์แห่งการศึกษา ทั้งด้านความรู้ ด้านประสบการณ์ และด้านทัศนคติ ภายใต้ความพร้อมของคณาจารย์ อาคารสถานที่ ทั้งที่วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน อีกทั้งหน่วยงานให้บริการทางสัตวแพทย์ อาทิ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ๔ แห่ง ใน ๔ จังหวัด หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ ฟาร์มสัตว์เพื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ด้วยจุดเด่นด้านงานบริการทางวิชาการสัตวแพทย์นี้ ทำให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถผลิตบุคลากรทางสัตวแพทย์ที่รู้จริง มีทักษะ และสามารถแก้ไขปัญหาได้  จนได้รับการกล่าวถึงว่า “สัตวแพทย์เกษตร สัตวแพทย์ของประชาชน” นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการทางวิชาการสัตวแพทย์ดังกล่าวแล้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเป็นสถาบันด้านการค้นคว้าวิจัย ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

          ด้วยความเป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทย์ชั้นนำของเอเชีย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยแวดล้อมรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อ สุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และความกินดีอยู่ดีของคนไทยและของประชากรโลก

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดี