ประวัติภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 

ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 11ง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 เพื่อรองรับงานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ 
  ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้ดำเนินงานตามแนวปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกประการ ได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถทางสาขาวิชาชีพ มีคุณภาพเป็นสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพ พร้อมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน  ได้กำหนดคำขวัญในการดำเนินงาน คือ “สร้างคนดี ศรีสังคม”


วิสัยทัศน์ 
  “เป็นหน่วยวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานและผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สากล”


วัตถุประสงค์ของภาควิชา

 • เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ซื่อสัตย์สุจริต   มีคุณธรรมจริยธรรมมีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีทักษะทางวิทยาการที่ก้าวหน้าตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
 • เพื่อผลิตผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้งานวิจัยขั้นสูงและสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน
 • เพื่อพัฒนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
 • เพื่อสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
 • เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน  

 • อาจารย์ น.สพ.เปรม พรหมคุปต์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 - 30 กันยายน 2542
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ เลาหวินิจ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2546
 • รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.มลิวัลย์ ชุนถนอม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2550
 • รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฏ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 ธันวาคม 2553
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ เลาหวินิจ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 - 3 มกราคม 2557
 • ศาสตราจารย์ สพ.ญ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2557 - 3 มกราคม 2561
 • ศาสตราจารย์ สพ.ญ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน