วิสัยทัศน์

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์บางเขน พัฒนางานบริการวิชาการด้วยการวิจัยและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันสัตวแพทยศาสตร์สากล เพื่อสุขภาพที่ดีของ สัตว์ คน และสิ่งแวดล้อม

 พันธกิจ 

เราบ่มเพาะ ความรู้ วิทยาการ นวัตกรรมทางสัตวแพทย์ และพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อ สุขภาพ สัตว์ คน สิ่งแวดล้อม และชี้นำการวินิจฉัยโรคสัตว์ในระดับสูง ด้วยมาตรฐานสากล ความเป็นมืออาชีพ และจริยธรรม

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

นำ ชี้นำ และเป็นต้นแบบ การสร้างและประยุกต์องค์ความรู้สัตวแพทยศาสตร์ระดับสูง ด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อการวินิจฉัยรักษาโรคซับซ้อน ด้วยมาตรฐานสากลและนวัตกรรม เพื่อสุขภาพที่ดีของ สัตว์ คน และสิ่งแวดล้อม

 ศักยภาพ

 • ให้บริการวินิจฉัยโรคในสัตว์ที่ครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์หลากหลาย รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาการแปลผลการวิเคราะห์ และมีการนำเทคโนโลยีก้าวหน้าเข้ามาเพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
 • เครื่องมือตรวจวิเคราะห์มีสมรรถนะสูง สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างปริมาณมากในระยะเวลาสั้น ทำให้รายงานผลการวิเคราะห์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • มีระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการและฐานข้อมูล ทำให้สามารถส่งรายงานผลให้ผู้ใช้บริการได้แบบเรียลไทม์ และเก็บรักษารายงานผลด้วยระบบฐานข้อมูล
 • มีระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการบุคลากรเพื่อให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานทดแทนกัน เพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าในการดำเนินการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
 • การตรวจวิเคราะห์ทำโดยใช้เครื่องมือสมรรถนะสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • มีการทบทวนปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการตรวจโดยหลักการทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ
 • มีการทบทวนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ ใช้ผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการร่วมในการกำหนดทิศทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 •  มีทำเลที่ตั้งในเมือง ทำให้การจัดการรับตัวอย่างจากผู้รับบริการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
 • ให้บริการการทดสอบ 7 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 7.30–20.30น.
 • มีพันธมิตรจำนวนมาก

 

ความรับผิดชอบและภาระงาน

 • บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก จุลพยาธิวินิจฉัย อณูวินิจฉัย จุลชีววินิจฉัย และโรคสัตว์สู่คน ให้กับผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก
 • ฝึกงานนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์
 • สนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ (สพบ. และบัณฑิตศึกษา)
 • บริการวิชาการส่วนที่สนับสนุนงานวิจัย
 • บริการงานด้านธนาคารเซลล์สัตว์ และการทดสอบในเซลล์
 • ดำเนินการวิจัยและพัฒนา ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค ด้านงานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์และตัวอ่อนสัตว์ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล (ISO17025:2017 และ ISO20387:2018)

โครงสร้างการบริหารงานภายใต้ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน 

 • ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์บางเขน
 • คณะที่ปรึกษาทางวิชาการ
 • งานธุรการ
 • งานพยาธิสัตวแพทย์: พยาธิสัตวแพทย์ 2 คน และคณาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา 6 คน
 • งานพยาธิวิทยาวินิจฉัย: ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวินิจฉัย และห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก
 • งานชีววิทยาวินิจฉัย: ห้องปฏิบัติการอณูวินิจฉัย ห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย และห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคสัตว์สู่คน
 • งานบริการธนาคารเซลล์สัตว์และทดสอบชีวภัณฑ์: ห้องปฏิบัติการธนาคารเซลล์

 แนะนำบุคลากรในหน่วยงาน 

ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์บางเขน

(ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์บางเขน)

 

 

 

    ผศ.สพ.ญ.ดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์

   (ที่ปรึกษางานพยาธิวินิจฉัย)

 

 

   อ.สพ.ญ.ดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม
   (ที่ปรึกษางานบริการทดสอบชีวภัณฑ์)

       

   ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร
   (ที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย)

    สพ.ญ.สุปรียา ศรีสัมพันธ์
   สัตวแพทย์ ชำนาญการ
   (พยาธิสัตวแพทย์)
       
     สพ.ญ.ภัทรวินทร์ วนกำจร
   สัตวแพทย์ ปฏิบัติการ
   (พยาธิสัตวแพทย์)
   (ลาศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา)
   นางสาวกมลวรรณ วรรณสุทธิ์
   นักวิทยาศาสตรชำนาญการ
   (หัวหน้าห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก)
       
   นางสาวภัศรา บุนนาค
   นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
   (ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก)
   นางสาวภูริช ใจวงค์ษา
   นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
   (ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก)
       
   นางสาวจุฑามาศ แสนคำ
   นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
   (ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก)
   นางสาวกนกวรรณ ชูช่วย
   นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
   (ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก)
       
   นางสาวชุติมา แซ่โค้ว
   นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
   (ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก)
    นางสาวภาวินี ผลงามเนตรอรุณ
    นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
   (ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก)
       
   นางสาวณัฐพร ประกาศเภสัช
   นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
   (ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก)
   นางกิตตินาท ผลไพบูลย์
   พนักงานห้องปฏิบัติการ
   (ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก)
       
   นางสาวจารุวรรณ วงษาลี
   นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
   (หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวินิจฉัย)
   นางสาวอนงนาต เยี่ยมศุภโชค
   นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
   (ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวินิจฉัย)
       
   นางสาวรุ่งทิวา สินศิริ
   นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
   (หัวหน้าห้องปฏิบัติการอณูวินิจฉัย)
   นางสาวชัญญาพัฒน์ บำรุงพันธุ์
   นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
   (หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย)
       
   นางสาวศุภิสรา หลักเมือง
   นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
   (ห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย)
   นางสาวคคนางค์ วงศ์ศุภบุตร
   นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
   (หัวหน้าห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคสัตว์สู่คน)
       
   นางสาวศุภารัตน์ ชัยพิพัฒน์
   สัตวแพทย์
   (ห้องปฏิบัติการธนาคารเซลล์)
   นางสาวกรกนก ศรีทับทิม
   นักวิจัย
   (ห้องปฏิบัติการธนาคารเซลล์)
       
   นางสาวญาณิกา ปิยะสันติ
   นักวิจัย
   (ห้องปฏิบัติการธนาคารเซลล์)
    นางสาวจุฑาทิพย์ จุรุฑา
   นักวิจัย
   (ห้องปฏิบัติการธนาคารเซลล์)
       
   นางสาววิชุดา ทองเผือก
   นักวิจัย
   (ห้องปฏิบัติการธนาคารเซลล์)
นางสาวพินิดา ปินะถา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านพัสดุ)
(หัวหน้าห้องธุรการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน)
       
   นางสาวณัฐรีพร ศุภกรรม
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   (ห้องธุรการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน)
   นางสาวกรรทิมา วารี
   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
   (ห้องธุรการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน)

 

 

 

Link ของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

      ระบบสารสนเทศศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ระบบสารสนเทศธนาคารเซลล์สัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUVACB)

      Microsoft Teams ของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


     facebook1  Facebook : ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


     facebook1  Facebook page ของภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด 

 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

โทรศัพท์ : 098-5047147
E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line official : @705qodej
vetvdlku