คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆรวมทั้งหมด 12 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 7 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงทางสัตวแพทย์ จำนวน 1 หลักสูตร

 

หลักสูตรกลางของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่

 

หลักสูตรที่สังกัดภาควิชา จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่