คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ รวมทั้งหมด 10 หลักสูตร ประกอบด้วย  หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงทางสัตวแพทย์ จำนวน 1 หลักสูตร

 

หลักสูตรกลางของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่

 

หลักสูตรที่สังกัดภาควิชา จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่