ประวัติภาควิชาสรีรวิทยา

ภาควิชาสรีรวิทยาก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.2497 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 5 ตราขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 86 เมื่อวันที่ 28 ธัวาคม 2497 รับผิดชอบการสอนในระดับปริญญาตรี

จากหนังสือสัตวแพทยศาสตร์อนุสรณ์ ที่จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2496 โดย อาจารย์ทิม พรรณศิริ และ อาจารย์ปิยะ อรัณยกานนท์ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง การศึกษาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปริญญา ได้ทำการสอนในประเทศไทยก่อน ปีพ.ศ.2480 โดยทหารเปิดทำการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติการในวงการสัตวแพทย์ของกองทัพบกโดยเฉพาะฝ่ายพลเรือนก็เปิดอบรมสำหรับใช้ราชการในหน่วยงานของตนตามความจำเป็นในการป้องกันและปราบปรามโรคระบาดสัตว์

ในปี พ.ศ.2480 ทางราชการได้เริ่มพิจารณาหาทางส่งเสริมวิชาแขนงนี้ เพื่อให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยได้ยืมพันโท หลวงชัยอัศวรักษ์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองสัตวรักษ์ มาจากกรมเกษตร กระทรวงเกษตราธิการ ให้เป็นผู้อำนวยการสอน และได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2481

 • วิชาสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ I, II และ III ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497
 • วิชาบังคับสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 ภายหลังมีการเปลี่ยนชื่อเป็น วิชาพฤติกรรมการบังคับและสุขศาสตร์สัตว์ ในปีพ.ศ. 2520 และเปลี่ยนเป็นวิชาพฤติกรรมและการบังคับสัตว์ในปี พ.ศ. 2538 ตามลำดับ
 • วิชาสรีรเคมีทางสัตวแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เปลี่ยนเป็นวิชาชีวเคมีทางสัตวแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 และเปลี่ยนเป็นวิชาชีวเคมีทางสัตวแพทย์ I และ II ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
 • วิชาโภชนสมดุลและการเกิดโรคในสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532
 • เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาทางสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538
 • วิชาสัมมนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  "วิจัยคู่คุณธรรม มุ่งนำวิชาการสู่สังคม"


วัตถุประสงค์ของภาควิชา

 • สร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ดีทางสาขาสรีรวิทยา ชีวเคมีพฤติกรรมและ การบังคับสัตว์ ตลอดจนโภชนาการและปัญหาโภชนาการบกพร่องในสัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งใน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ แก่นิสิตสัตวแพทย์ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • สร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ดีทางสาขาสรีรวิทยาและชีวเคมีแก่นิสิตวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์
 • ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาทางสัตว์
 • ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ทางสาขาสรีรวิทยา ชีวเคมี และโภชนวิทยา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า
 • ให้บริการงานวิเคราะห์ประกอบการวินิจฉัยโรคสัตว์ โดยการประสานกับโรงพยาบาลสัตว์ บางเขน ให้ความร่วมมือในการวิเคราะห์ค่าก๊าซ และอิเลคโทรไลท์ในเลือด และให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอก ในการรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านโภชนศาสตร์สัตว์ และศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สังคม ทั้งทางสรีรวิทยา ชีวเคมี และโภชนวิทยาแก่นิสิตนักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปผ่านทางสมาคมวิชาชีพสัตวแพทยอาทิเช่น สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ แห่งประเทศไทย สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
 • ส่งเสริมจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลองในการเรียนการสอน โดยเน้นการเสาะหาและพัฒนาขบวนการสอนและสื่อการสอน ที่สามารถใช้ทดแทนสัตว์ทดลอง เพื่อเน้นคุณธรรมในชีวิตประจำวัน และจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

 • อาจารย์จิตต์ อนุกูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510-2522
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโท โสภา สอนดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2532
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโท โสภา สอนดี ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2532 - 26 มิถุนายน 2534
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโท โสภา สอนดี ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2534 - 26 มิถุนายน 2536
 • รองศาสตราจารย์ วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2536 - 26 มิถุนายน 2538
 • รองศาสตราจารย์ วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2538 - 26 มิถุนายน 2540
 • รองศาสตราจารย์ วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2540 - 26 มิถุนายน 2542
 • รองศาสตราจารย์ วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2542 - 27 มิถุนายน 2544
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2544 - 3 ตุลาคม 2548
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2548 - 3 ตุลาคม 2552
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2552 - 3 ตุลาคม 2557
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ แก้วโมกุล ตั้งแต่ 4 ตุลาตม 2557 - 3 ตุลาคม 2564
 • อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน